اجتماعی و فرهنگی

بهتر شدن هوای تهران از امروز

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین احد وظیفه مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشورگفت: در ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ و ﮔﺎﻫﯽ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

به گفته وی ‬در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪  همچنین طبق پیش بینی ها .‬ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮد و ﺧﺎک و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎست‪.‬‬ ‫از این رو فردا ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ به تدریج ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻪ ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬در‬ ‫ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ‪ ،‬ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﻧﯿﺰ اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ وزش ﺑﺎد و ﺑﺎرش ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑه ﺘﺪرﯾﺞ ﻃﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎرش در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﻮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎرش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رﺳﯿﺪ‪.‬‬

سازمان هواشناسی هوای تهران را امروز همراه با غبار محلی و در بعد از ظهر قسمتی ابری پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران به ترتیب ۲۰ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن