اجتماعی و فرهنگی

تغییر قیمت محصولات کشاورزی+جدول

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاینمرکز آمار ایران قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد. در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۱۱۳۵۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ افزایشی معادل ۱۱.۱ درصد داشته است.

جو

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور ۸۸۲۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول معادل ۳.۰ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته است.

شلتوک

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم ۲۶۴۱۸ ریال رسید. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال ۹۳ افزایشی معادل ۱۱.۷ درصد نشان می دهد.

ذرت دانه ای

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه ای در کل کشور ۹۳۸۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ معادل ۹.۷ درصد فزایش داشته است.

حبوبات- نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال ۱۳۹۴ در کل کشور ۲۵۱۱۰ ریال بوده است. در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۳ افزایشی برابر ۲۱.۰ درصد داشته است.

عدس

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۳۶۶۴۹ ریال رسید که فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ افزایشی معادل ۲۵.۸ درصد است.

دانه های روغنی – آفتابگردان روغنی

قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال ۱۳۹۴ در کل کشور معادل ۲۵۷۳۴ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ معادل ۴۲.۱ درصد افزایش داشته است.

کلزا

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور ۲۱۶۹۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۵.۰ درصد افزایش داشته است.

محصولات لیفی – پنبه (وش)

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه در کل کشور ۲۴۴۲۴ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ افزایشی معادل با ۸.۴ درصد داشته است.

محصولات جالیزی- هندوانه

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۳۶۴۲ ریال بوده است. فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال ۹۳ کاهشی معادل ۳.۱ درصد داشته است.

جزیره

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۵۳۸۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ معادل ۲۱.۸ درصد کاهش داشته است.

خیار

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۱۱۳۸۲ریال رسید. قیمت فروش خیار نسبت به سال ۹۳ با افزایشی معادل ۱۶.۴ درصد مواجه بوده است.

سبزیجات – سیب زمینی

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور ۵۳۷۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۳.۹ درصد کاهش داشته است.

گوجه فرنگی

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور ۵۴۳۳ ریال بوده است. فروش این محصول در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.

بادمجان

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ۹۰۴۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ معادل ۲۳ درصد افزایش داشته است.

پیاز

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۷۱۵۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل معادل ۷.۴ درصد کاهش داشته است.

محصولات علوفه ای- یونجه

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۸۰۷۷ ریال بوده است. فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ معادل ۲۸.۴ درصدافزایش داشته است.

شبدر خشک

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور ۷۱۷۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۴نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۹.۴ درصد افزایش داشته است.

میوه های هسته دار- زردآلو

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور برابر ۳۵۸۶۱ ریال بوده است. قیمت فروش زردآلو نسبت به سال ۹۳ با کاهشی معادل ۴.۳ درصد روبرو شده است.

هلو

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور ۲۶۴۰۰ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ معادل ۷.۹ درصد افزایش داشته است.

میوه های دانه دار – سیب درختی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال ۱۳۹۴ در کل کشور ۱۲۸۰۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۵.۰ درصد کاهش داشته است.

انگور

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور ۱۲۴۵۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۳.۹ درصد افزایش داشته است.

مرکبات- پرتقال

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور ۱۴۴۹۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ با کاهش ۱۶.۸ درصدی مواجه بوده است.

نارنگی

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور ۱۱۱۰۰ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۷.۲ درصد کاهش داشته است.

گوسفند و بره زنده پرواری

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ۱۱۰۰۹۰ ریال بوده است.

گاو و کمتر از دو سال پرواری

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ۱۱۳۸۸۶ ریال بوده است. فروش این محصول در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ برابر ۵.۸ درصد افزایش داشته است.

پشم گوسفند (شسته نشده)

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور ۱۴۲۶۸ ریال بوده است. قیمت فروش آن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۰.۰ درصد کاهش داشته است.

شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور ۲۹۳۱۸ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۳ با افزایش ۲۰.۸ درصدی روبرو بوده است.

شیر گاو (چرخ نکرده)

در سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور ۱۱۲۷۳ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۳ افزایش ۱.۴ درصدی داشته است.

شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در سال ۱۳۹۴ هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۱۰۴۸۰۲۳ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۳ معادل ۷.۷ درصد افزایش داشته است.

شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۹۹۲۲۸۵ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۳ معادل ۴۵.۶ درصد افزایش داشته است.

دیسک زمین آبی با تراکتور

در سال ۱۳۹۴ هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین  زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۷۱۷۳۹۳ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این  خدمت نسبت به سال ۹۳ معادل ۸.۱ درصد افزایش داشته است.

دیسک زمین دیم با تراکتور

در سال مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در  کل کشور ۵۲۳۱۹۲ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۱.۰ درصد افزایش داشته است.

کارگر میوه چین (مرد)

در سال ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور ۴۵۳۱۶۹ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۸.۱ درصد افزایش داشته است.

دروگر غلات (مرد)

در سال ۱۳۹۴  دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۵۲۱۲۵۳  ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)

در سال ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور ۴۵۶۸۴۴ ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (زن)

در سال مورد بررسی، دستمزد روزانه یک نفر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور معادل ۳۲۳۸۸۶ ریال بوده است. متوسط این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

 

 

     

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    بستن