سیاسی

اسامی کامل نامزد های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در تهران

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به شرح زیر است:

۱- خانم فاطمه آباد فرزند علی کد نامزد ۱۲۱۸

۲ – خانم فرزانه آبادطلب فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۲۱۹

۳ – آقای افشین آبشناسان فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۱

۴ – آقای غلامرضا آجورلو فرزند عین اله مشهور به دکتر آجرلو کد نامزد ۱۲۴۲

۵ – آقای حمید آدینهء فرزند کرمعلی کد نامزد ۱۲۴۵

۶ – آقای مهدی آزادواری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۷۱

۷ – خانم مژگان آژیده فرزند فرخ کد نامزد ۱۲۷۴

۸ – خانم نازیلا آفندیده فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۷۶

۹ – آقای عبدالحمید آقا رحیمی شهر بابکی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۷۸

۱۰ – آقای ابراهیم آقا محمدی فرزند شیر محمد مشهور به دریکوند کد نامزد ۱۲۷۹

۱۱ – آقای مسعود آقائی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۸۱

۱۲ – آقای داود آقابابائی فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۸۴

۱۳ – آقای فرهاد آقابیک فرزند فرج اله کد نامزد ۱۲۸۵

۱۴ – آقای محمدنبی آقاتقی فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۲۸۶

۱۵ – آقای مرتضی آقاطهرانی فرزند اکبر مشهور به آقاتهرانی کد نامزد ۱۲۹۵

۱۶ – آقای محمد آقامیرزائی فرزند غلامعلی مشهور به مهندس میرزائی کد نامزد ۱۴۱۲

۱۷ – خانم فاطمه آلیا فرزند اصغر کد نامزد ۱۴۱۹

۱۸ – آقای احمد آلیاری فرزند محمود کد نامزد ۱۴۲۱

۱۹ – آقای رضا آموزگاران فرزند محمد کد نامزد ۱۴۲۴

۲۰ – آقای علیرضا آهنگری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۲۶

۲۱ – آقای محمدابراهیم آئینه وند فرزند محمدعیسی کد نامزد ۱۲۱۴

۲۲ – آقای مهدی ابراهیم زاده فرزند محرم کد نامزد ۱۴۵۴

۲۳ – آقای حسین ابراهیم نیا فرزند احمد کد نامزد ۱۴۵۷

۲۴ – آقای حسین ابراهیمی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۴۵۹

۲۵ – آقای رحمت ابراهیمی فرزند عیسی کد نامزد ۱۴۶۱

۲۶ – آقای سجاد ابراهیمی فرزند علی مشهور به – کد نامزد ۱۴۶۴

۲۷ – آقای محمدنبی ابراهیمی فرزند حجت اله کد نامزد ۱۴۶۸

۲۸ – آقای رضا ابراهیمی مقدم فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۱

۲۹ – آقای سیدابوالفضل ابوالفضلی فرزند عین اله مشهور به سید کد نامزد ۱۴۷۶

۳۰ – آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد فرزند سید عباس مشهور به ابوترابی کد نامزد ۱۴۸۱

۳۱ – آقای علیرضا احسانی نیا فرزند منوچهر کد نامزد ۱۴۹۲

۳۲ – آقای ابراهیم احمدزاده فرزند خسرو کد نامزد ۱۵۱۲

۳۳ – آقای نبی الله احمدلو فرزند روح الله کد نامزد ۱۵۱۶

۳۴ – آقای حامی احمدی فرزند کریم کد نامزد ۱۵۲۵

۳۵ – آقای شاهین احمدی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۵۲۸

۳۶ – آقای علیرضا احمدی فرزند خدایار کد نامزد ۱۵۲۹

۳۷ – آقای محسن احمدی فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۵۴۲

۳۸ – آقای محمدرضا احمدی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۵۴۵

۳۹ – آقای اسداله احمدی خواه فرزند سیف اله مشهور به دکتر احمدی خواه کد نامزد ۱۵۴۸

۴۰ – آقای حمیدرضا احمدی هرندی فرزند علی کد نامزد ۱۵۶۲

۴۱ – آقای نادر احمدین فرزند بهلول کد نامزد ۱۵۶۴

۴۲ – آقای علیرضا احمدی فرزند غلامحسن کد نامزد ۱۵۶۵

۴۳ – آقای فرهاد اخترشناس فرزند فرج الله کد نامزد ۱۵۶۸

۴۴ – آقای حسن اختری فرزند حیدر کد نامزد ۱۵۶۹

۴۵ – آقای مسعود اخوان فرد فرزند محمود کد نامزد ۱۵۷۱

۴۶ – آقای حمیدرضا اخوت فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۵۷۴

۴۷ – آقای شهاب الدین ادیب زارچی فرزند مرتضی مشهور به ادیب یزدی کد نامزد ۱۵۷۸

۴۸ – آقای محمدهادی اردبیلی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۸۷

۴۹ – آقای محسن اردکانی فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۵۹۱

۵۰ – آقای محمدیار ارشدی فرزند شهاب الدین کد نامزد ۱۵۹۵

۵۱ – آقای اسمعیل ارکاب فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۱۵۹۶

۵۲ – آقای سیدمحمد ارمکان فرزند سید جلال کد نامزد ۱۵۹۷

۵۳ – آقای حجت اله اسدی فرزند فتح اله مشهور به استاد اسدی کد نامزد ۱۶۱۸

۵۴ – آقای مجید اسدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۱۹

۵۵ – آقای محمدرضا اسدی فرزند اسداله کد نامزد ۱۶۲۱

۵۶ – آقای عبدالرضا اسدی قنبری فرزند جعفر کد نامزد ۱۶۲۶

۵۷ – آقای غلامرضا اسکندری فرزند اسکندر کد نامزد ۱۶۴۷

۵۸ – خانم عفت اسکندری بقائی فرزند رحیم کد نامزد ۱۶۴۸

۵۹ – آقای منصور اسکندری رازلیقی فرزند حمزه کد نامزد ۱۶۴۹

۶۰ – آقای سلیمان اسکندری مهرآبادی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۵۱

۶۱ – آقای حسین اسلامی فرزند مجید کد نامزد ۱۶۵۴

۶۲ – آقای سیامک اسلامی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۵۷

۶۳ – آقای محسن اسلامی قرائتی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۶۷۱

۶۴ – آقای سیدجمال اسماعیل زاده کنف گورابی فرزند سید حسن مشهور به اسماعیل زاده کد نامزد ۱۶۷۲

۶۵ – خانم طیبه سادات اسماعیلی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۶۷۴

۶۶ – آقای محمدمهدی اسماعیلی فرزند محمد باقر کد نامزد ۱۶۷۵

۶۷ – آقای اسحق اسمعیلی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۸۱

۶۸ – آقای امیرحسین اسمعیلی فرزند حاتم کد نامزد ۱۶۸۲

۶۹ – آقای فرزاد اسمعیلی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۸۵

۷۰ – خانم معصومه اسمعیلی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۸۶

۷۱ – آقای حمیدرضا اشرفی فرزند بیژن کد نامزد ۱۶۹۶

۷۲ – آقای سهراب اشرفی فرزند داراب کد نامزد ۱۶۹۷

۷۳ – آقای مجید اصغرزاده فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۷۲۱

۷۴ – آقای علیرضا اصغری اصل شهریور فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷۲۵

۷۵ – آقای مهدی اصغرپور فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۹

۷۶ – خانم فاطمه اصلان زاده فرزند فیض اله کد نامزد ۱۷۴۱

۷۷ – آقای فیروز اصلانی فرزند محمد مشهور به دکتر اصلانی کد نامزد ۱۷۴۲

۷۸ – آقای امین اعتصام نیا فرزند سعداله کد نامزد ۱۷۴۶

۷۹ – خانم هانیه سادات اعزاز فرزند سیدامیر کد نامزد ۱۷۴۸

۸۰ – خانم زهرا اعیان منش شاد فرزند رضا کد نامزد ۱۷۵۱

۸۱ – آقای ابراهیم افتخاری فرزند مراد علی کد نامزد ۱۷۵۶

۸۲ – آقای حسین افتخاری فرزند علی اصغر مشهور به —- کد نامزد ۱۷۵۷

۸۳ – خانم لاله افتخاری فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۷۵۹

۸۴ – آقای سیدعلی اصغر افجه فرزند سید جمال الدین کد نامزد ۱۷۶۱

۸۵ – آقای پرویز افروغ فرزند کریم کد نامزد ۱۷۶۷

۸۶ – آقای غلامرضا افسری دودران فرزند شیخعلی کد نامزد ۱۷۶۸

۸۷ – آقای حسن افشاری فرزند خیراله کد نامزد ۱۷۸۲

۸۸ – خانم فاطمه السادات افصح حسینی فرزند سید محمود کد نامزد ۱۷۸۶

۸۹ – آقای مهدی اقراریان فرزند پرویز کد نامزد ۱۷۹۵

۹۰ – آقای حسن اکبری فرزند چنگیز کد نامزد ۱۷۹۷

۹۱ – آقای علیرضا اکبری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱۲

۹۲ – آقای محمدرحیم اکبری فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۸۱۵

۹۳ – آقای اکبر اکبری آلاشتی فرزند علی کد نامزد ۱۸۱۷

۹۴ – آقای حسین اکبری درگاهی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۲۱

۹۵ – آقای محمدرضا الماسیان فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۸۴۸

۹۶ – خانم وجیهه الهامی نژاد فرزند عبدالله کد نامزد ۱۸۵۲

۹۷ – خانم زهره الهیان فرزند محمد کد نامزد ۱۸۵۷

۹۸ – آقای یحیی ال اسحق فرزند محد کد نامزد ۱۸۲۶

۹۹ – آقای حسین امامی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۵۹

۱۰۰ – خانم سیده مریم امامی زاده فرزند سید ناصر کد نامزد ۱۸۶۱

۱۰۱ – خانم سعیده امامی قشلاق فرزند حسین قلی کد نامزد ۱۸۶۲

۱۰۲ – آقای مجتبی امانی همدانی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶۹

۱۰۳ – آقای صفرعلی امرائی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۸۷۱

۱۰۴ – آقای آزاد امیدوار فرزند هرمزد کد نامزد ۱۸۷۵

۱۰۵ – آقای رضا امیدی فرد فرزند عبداله کد نامزد ۱۸۷۶

۱۰۶ – آقای حمید امیر حسینی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۸۷۸

۱۰۷ – آقای امین امیری فرزند نجف کد نامزد ۱۸۹۵

۱۰۸ – آقای عبدالله امیری دوگاهه فرزند محسن کد نامزد ۱۹۱۵

۱۰۹ – خانم زینب مینا امیری مقدم فرزند صدر الدین کد نامزد ۱۹۱۶

۱۱۰ – آقای عباس امیری پور فرزند صید علی کد نامزد ۱۸۹۸

۱۱۱ – آقای رضا امین لو فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۲۴

۱۱۲ – آقای نصرالدین امین ورزلی فرزند نورالدین کد نامزد ۱۹۲۵

۱۱۳ – آقای امین امینی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۲۷

۱۱۴ – خانم پروین امینی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۹۲۸

۱۱۵ – خانم کتایون امینی فرزند کیومرث کد نامزد ۱۹۴۱

۱۱۶ – آقای محمد امینی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۴۲

۱۱۷ – آقای علی امینیان فرزند شهرام کد نامزد ۱۹۴۵

۱۱۸ – آقای احمد انجم شعاع فرزند علی کد نامزد ۱۹۴۶

۱۱۹ – خانم سکینه انصاری فرزند محمدجعفر کد نامزد ۱۹۴۸

۱۲۰ – آقای مصطفی انصاری فرزند اسفند یار کد نامزد ۱۹۴۹

۱۲۱ – آقای یاور انصاری فرزند عسگر کد نامزد ۱۹۵۱

۱۲۲ – آقای علیرضا انصاری مهیاری فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۵۲

۱۲۳ – آقای ابراهیم انصاریان فرزند محمد باقر کد نامزد ۱۹۵۴

۱۲۴ – خانم معصومه انوری فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۵۶

۱۲۵ – آقای امید اوجاقی فرزند لطف اله کد نامزد ۱۹۵۹

۱۲۶ – آقای حمید اوردوخانی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۶۱

۱۲۷ – خانم فریده اولادقباد فرزند خان یار کد نامزد ۱۹۶۵

۱۲۸ – آقای نبی اوهانی زنوز فرزند احمد کد نامزد ۱۹۷۱

۱۲۹ – آقای هومن اهرامی فرزند فریدون کد نامزد ۱۹۵۷

۱۳۰ – آقای ابراهیم ایران نژادعلمداری فرزند حبیب کد نامزد ۱۹۷۵

۱۳۱ – آقای محمد رضا ایمانی فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۱۲۴

۱۳۲ – خانم ثریا بابائی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۲۷

۱۳۳ – آقای حسن بابائی فرزند صالح کد نامزد ۲۱۲۸

۱۳۴ – خانم مریم بابائی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۲۹

۱۳۵ – آقای اسداله بادام چیان فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۱۴۶

۱۳۶ – آقای محمدرضا بادامڃی فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۱۴۸

۱۳۷ – آقای یداله باذلی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۱۴۹

۱۳۸ – آقای محمدحسین بازش فرزند احمد کد نامزد ۲۱۵۱

۱۳۹ – آقای مهدی باسمڃی فرزند تیمور کد نامزد ۲۱۵۲

۱۴۰ – آقای امید باقرزاده نمازی فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۵۸

۱۴۱ – آقای سعید باقری فرزند رحمان کد نامزد ۲۱۶۲

۱۴۲ – آقای محسن باقری فرزند یداله کد نامزد ۲۱۷۱

۱۴۳ – آقای مجید باقری نیا فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۷۶

۱۴۴ – آقای محمدتقی باقریان جمنانی فرزند باقر کد نامزد ۲۱۸۱

۱۴۵ – آقای مجید با شعور سردرودیان فرزند سلیم کد نامزد ۲۱۲۶

۱۴۶ – آقای رضا بحری فرزند حسن کد نامزد ۲۱۸۶

۱۴۷ – آقای عباس بحیرائی فرزند توکل کد نامزد ۲۱۸۹

۱۴۸ – آقای علی بختی آرانی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۹۱

۱۴۹ – آقای جعفر بختیاری فرزند بابا کد نامزد ۲۱۹۵

۱۵۰ – آقای حمید بختیاری فرزند حجت اله کد نامزد ۲۱۹۶

۱۵۱ – آقای پرویز بخشی فرزند جبرئیل کد نامزد ۲۱۹۸

۱۵۲ – آقای محمدعلی بخشی زاده مقدم فرزند غلام رضا کد نامزد ۲۴۱۵

۱۵۳ – آقای مهرداد بذرپاش فرزند منصور کد نامزد ۲۴۱۸

۱۵۴ – آقای بیژن برخورداری فرزند محمد علی کد نامزد ۲۴۲۵

۱۵۵ – آقای احمدرضا برقبانی فرزند محمد حسن کد نامزد ۲۴۲۷

۱۵۶ – آقای محمدعلی برقی فرزند اصغر کد نامزد ۲۴۲۸

۱۵۷ – خانم مهتاب برگ ریزان فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۴۲۹

۱۵۸ – آقای رضا برنگی فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۴۵۲

۱۵۹ – آقای ولی اله بزرگمهر فرزند محمد کد نامزد ۲۴۵۸

۱۶۰ – آقای خلیل بسطامی فرزند حیدر کد نامزد ۲۴۶۲

۱۶۱ – آقای حسن بلالی ورنوسفادرانی فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۴۶۸

۱۶۲ – خانم نسرین بنانی فرزند علی کد نامزد ۲۴۶۹

۱۶۳ – آقای حسین بهاءلوهوره فرزند خداوردی کد نامزد ۲۴۷۲

۱۶۴ – آقای اسحق بهادری فرزند محمود کد نامزد ۲۴۷۴

۱۶۵ – آقای علیرضا بهرام نژاد فرزند حسن کد نامزد ۲۴۸۱

۱۶۶ – آقای عطا بهرامی فرزند عطا کد نامزد ۲۴۸۲

۱۶۷ – آقای حسین بهرامی ثابت فرزند محمود کد نامزد ۲۴۸۴

۱۶۸ – آقای قاسم بهرامی زاده فرزند اسلام کد نامزد ۲۴۸۵

۱۶۹ – آقای محمد بهروزی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۹۱

۱۷۰ – آقای اردشیر بهلولی فرزند علی عسگر کد نامزد ۲۴۹۶

۱۷۱ – آقای پرویز بهمئی فرزند خانعلی کد نامزد ۲۴۹۸

۱۷۲ – آقای منوچهر بهمنی فرزند خسرو کد نامزد ۲۵۱۵

۱۷۳ – آقای مجید بهنام فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۵۱۷

۱۷۴ – خانم رفعت بیات فرزند عباس کد نامزد ۲۵۲۴

۱۷۵ – آقای محمدرضا بیات سرمدی فرزند ابوالفضل مشهور به ازاده سرافراز کد نامزد ۲۵۲۷

۱۷۶ – خانم مریم بیاتی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۲۵۲۹

۱۷۷ – آقای حسن بیادی فرزند احمد علی کد نامزد ۲۵۴۱

۱۷۸ – آقای رجب بیت اللهی فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۵۴۲

۱۷۹ – آقای شعبانعلی بیدکی فرزند زینل کد نامزد ۲۵۴۵

۱۸۰ – آقای مهدی بیکی فرزند جعفر کد نامزد ۲۵۴۸

۱۸۱ – آقای علی اصغر بیگدلی فرزند سعید کد نامزد ۲۵۶۱

۱۸۲ – آقای مسعود بیگلوئی فرزند عباس کد نامزد ۲۵۶۵

۱۸۳ – آقای سعید بیگی فرزند صمد کد نامزد ۲۵۶۷

۱۸۴ – خانم معصومه پاپی نژاد فرزند صفر علی کد نامزد ۲۵۶۹

۱۸۵ – خانم زینت پارساخو فرزند غلامرضا مشهور به مریم کد نامزد ۲۵۷۲

۱۸۶ – آقای محمدحسین پاشنه طلا فرزند منوچهر کد نامزد ۲۵۸۴

۱۸۷ – خانم فاطمه پایرون فرزند علی بخش مشهور به میترا کد نامزد ۲۵۸۵

۱۸۸ – آقای رضا پرتوی زاده بنام فرزند غلامعلی مشهور به استاد پرتوی زاده کد نامزد ۲۵۸۷

۱۸۹ – آقای داود پرچمی فرزند یداله کد نامزد ۲۵۸۹

۱۹۰ – آقای نیک زاد پرسته فرزند هادی کد نامزد ۲۵۹۱

۱۹۱ – آقای افشین پروین پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۹۴

۱۹۲ – آقای قادر پریز فرزند فرض اله کد نامزد ۲۵۹۵

۱۹۳ – آقای عیوض پناهعلی نیا فرزند بهمن کد نامزد ۲۵۹۷

۱۹۴ – آقای رجب پناهی فرزند قنبر کد نامزد ۲۵۹۸

۱۹۵ – آقای مهدی پناهی فرزند توفیق کد نامزد ۲۶۱۲

۱۹۶ – خانم زهرا پوربناء فرزند حسین کد نامزد ۲۶۱۸

۱۹۷ – آقای خسرو پورجوان فرزند حسنعلی مشهور به هادی کد نامزد ۲۶۱۹

۱۹۸ – آقای عبداله پورجوان فرزند هاشم کد نامزد ۲۶۲۱

۱۹۹ – آقای احمد پورحیدری فرزند فیاض کد نامزد ۲۶۲۴

۲۰۰ – آقای امیرحسام پورخانی فرزند عیسی کد نامزد ۲۶۲۵

۲۰۱ – آقای علیرضا پورنقی فرزند غلام کد نامزد ۲۶۴۷

۲۰۲ – آقای مسعود پیرمرادیان فرزند غلامعلی مشهور به عمار کد نامزد ۲۶۵۲

۲۰۳ – آقای محمدعلی پیوند فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۶۵۷

۲۰۴ – آقای امیرحسین تات فرزند تقی کد نامزد ۲۶۷۱

۲۰۵ – آقای سید محمود تاج زاده قهی فرزند سید عبدالعلی مشهور به تاج زاده کد نامزد ۲۶۷۲

۲۰۶ – آقای ایمان تباری فرزند الماس کد نامزد ۲۶۷۹

۲۰۷ – آقای کاظم تبرائی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۸۱

۲۰۸ – خانم بهجت ترابی پریدری فرزند جواد کد نامزد ۲۶۸۹

۲۰۹ – آقای مهدی ترحمی فرزند حسن کد نامزد ۲۶۹۲

۲۱۰ – آقای حمید ترکی فرزند حسن رضا کد نامزد ۲۶۹۵

۲۱۱ – آقای محمد مهدی تسخیری فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۶۹۶

۲۱۲ – آقای مرتضی تفرشی فرزند علی کد نامزد ۲۷۱۲

۲۱۳ – آقای سعید تقی آبادی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۲۷۱۷

۲۱۴ – خانم زهرا تقی لو فرزند علی کد نامزد ۲۷۲۱

۲۱۵ – آقای عباس تقی پور فرزند امراله کد نامزد ۲۷۱۹

۲۱۶ – آقای محمد توانا فرزند محرمعلی کد نامزد ۲۷۲۶

۲۱۷ – آقای احمد توکلی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۷۴۵

۲۱۸ – آقای پرویز توکلی فرزند شکراله کد نامزد ۲۷۴۶

۲۱۹ – آقای رضا توکلی فرزند حبیب کد نامزد ۲۷۴۷

۲۲۰ – آقای والح توکلی فرزند قدیر کد نامزد ۲۷۵۱

۲۲۱ – آقای یعقوب توکلی واسکس فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۷۵۴

۲۲۲ – آقای علی تیرگر فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۷۵۹

۲۲۳ – آقای محمد ثابت اقلیدی فرزند مصیب کد نامزد ۲۷۶۴

۲۲۴ – آقای مهدی ثالثی فرزند میرحسین کد نامزد ۲۷۶۵

۲۲۵ – آقای نبی ثروت ثمرین فرزند نظرعلی کد نامزد ۲۷۶۷

۲۲۶ – آقای هادی ثروتی فرزند محمد علی کد نامزد ۲۷۶۸

۲۲۷ – آقای اسمعیل ثمنی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۷۶۹

۲۲۸ – آقای بابک جانفشان فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۷۸۶

۲۲۹ – آقای علی جباری فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۷۸۷

۲۳۰ – آقای علیرضا جبه دار فرزند اسدالله مشهور به استاد کد نامزد ۲۷۸۹

۲۳۱ – آقای سیدمحمدمهدی جدائی فرزند سید ابوالفضل کد نامزد ۲۷۹۲

۲۳۲ – خانم رباب جدیری ناصری فرزند حسن کد نامزد ۲۷۹۵

۲۳۳ – خانم فرشته جراحی فرزند یداله کد نامزد ۲۷۹۶

۲۳۴ – آقای مرتضی جعفرخانی فرزند عبدالله مشهور به حمید کد نامزد ۲۷۹۷

۲۳۵ – آقای جعفر جعفری فرزند محمدکریم کد نامزد ۲۸۱۴

۲۳۶ – آقای حمیدرضا جعفری فرزند عباس کد نامزد ۲۸۱۶

۲۳۷ – خانم صفیه جعفری فرزند یوسف کد نامزد ۲۸۱۷

۲۳۸ – آقای مهدی جعفری فرزند محسن کد نامزد ۲۸۲۴

۲۳۹ – آقای میرعلی جعفری فرزند میرعیسی کد نامزد ۲۸۲۶

۲۴۰ – آقای میرحیدر جعفری حصارلو فرزند میر غفار مشهور به جعفری بناب کد نامزد ۲۸۲۷

۲۴۱ – آقای خداداد جعفری راد فرزند محمدشریف کد نامزد ۲۸۲۹

۲۴۲ – خانم سکینه جعفری فر فرزند هاشم کد نامزد ۲۸۴۱

۲۴۳ – خانم سحر جعفری مقدم جرتوده فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۸۴۲

۲۴۴ – آقای حسن جعفریان فرزند حافظ مشهور به سعید کد نامزد ۲۸۴۵

۲۴۵ – آقای کاظم جلالی فرزند کرم مشهور به دکترجلالی- کاظمی کد نامزد ۲۸۴۶

۲۴۶ – آقای عبدالحسین جلالی اقڃای فرزند یداله کد نامزد ۲۸۴۷

۲۴۷ – آقای احمد جلالی علی آبادی فرزند حسین کد نامزد ۲۸۴۸

۲۴۸ – آقای خسرو جلالیان جوادپور فرزند رضا کد نامزد ۲۸۵۱

۲۴۹ – خانم سهیلا جلودارزاده فرزند محمد کد نامزد ۲۸۵۲

۲۵۰ – آقای علی اکبر جلیله وند فرزند محمد کد نامزد ۲۸۵۶

۲۵۱ – خانم سودابه جلیلی فرزند حسن کد نامزد ۲۸۵۷

۲۵۲ – آقای محمدرضا جلیلی فرزند علی جان کد نامزد ۲۸۵۸

۲۵۳ – آقای محمدعلی جلیلیان طبری فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۵۹

۲۵۴ – آقای علیرضا جمالی فرزند امیر کد نامزد ۲۸۶۴

۲۵۵ – آقای محمدحسین جمالی آشتیانی فرزند حسین مشهور به آشتیانی کد نامزد ۲۸۶۵

۲۵۶ – آقای اصغر جمالی فرد فرزند عبد اله کد نامزد ۲۸۶۷

۲۵۷ – آقای امید جمالیان فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۸۶۸

۲۵۸ – آقای محمود جمشیدوند فرزند علی محمد کد نامزد ۲۸۶۹

۲۵۹ – آقای محمد جمشیدی فرزند محمود کد نامزد ۲۸۷۱

۲۶۰ – آقای محمدعلی جم فرزند قربان مشهور به جم کد نامزد ۲۸۶۱

۲۶۱ – آقای عباس جندقی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۸۷۲

۲۶۲ – آقای مجتبی جوادی فرزند غلام حسین کد نامزد ۲۸۹۷

۲۶۳ – آقای راشد جوادی سلطان آبادی فرزند صادق کد نامزد ۲۸۹۸

۲۶۴ – آقای محمدعلی جوان پور فرزند حاجی کد نامزد ۲۹۱۴

۲۶۵ – خانم بتول جوانشیر فرزند بیوک کد نامزد ۲۹۱۵

۲۶۶ – آقای مهرداد جوانمردی فرزند محمد علی کد نامزد ۲۹۱۸

۲۶۷ – خانم کبری جوانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۹۱۹

۲۶۸ – آقای بابک جورابڃی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۹۲۱

۲۶۹ – آقای بهزاد جورابڃی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۹۲۴

۲۷۰ – خانم اشرف جوشن فرزند اصغر کد نامزد ۲۹۲۶

۲۷۱ – آقای سیدمهدی جولائی فرزند سید عباس کد نامزد ۲۹۲۷

۲۷۲ – آقای محمدمهدی جهانی یکتا فرزند محمد کریم کد نامزد ۲۸۹۶

۲۷۳ – خانم پرنسیلا جهانگیری فرزند منصور کد نامزد ۲۸۹۱

۲۷۴ – آقای رضا جهانگیری فر فرزند کمال کد نامزد ۲۸۹۵

۲۷۵ – آقای محمدجواد چرخ کار فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۱

۲۷۶ – آقای محمد چگینی فرزند علی قربان کد نامزد ۲۹۴۲

۲۷۷ – آقای مهدی چهره بردارفرد فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۶

۲۷۸ – خانم فرشته چیت ساز فرزند جعفر کد نامزد ۲۹۴۷

۲۷۹ – خانم فریده چیت ساز فرزند جعفر کد نامزد ۲۹۴۸

۲۸۰ – آقای مرتضی چیت سازیان فرزند غلام کد نامزد ۲۹۴۹

۲۸۱ – آقای مسعود چینی گرزاده فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۹۵۱

۲۸۲ – آقای محسن حاج محمدی فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۹۵۶

۲۸۳ – آقای مسعود حاجی آخوندزاده فرزند محمد کد نامزد ۲۹۵۷

۲۸۴ – آقای علی حاجی آقازاده وحیدی فرزند احمدآقا کد نامزد ۲۹۵۸

۲۸۵ – آقای محمد حاجی ابراهیم طهرانی فرزند رضا مشهور به تهرانی کد نامزد ۲۹۵۹

۲۸۶ – آقای علی حاجی حسینعلی فرزند محسن مشهور به حاج حسینی کد نامزد ۲۹۶۴

۲۸۷ – آقای محمد حاجی عموعصار فرزند محمد تقی کد نامزد ۲۹۶۹

۲۸۸ – خانم شهرزاد حاجی قربانعلی لواسانی فرزند عباس کد نامزد ۲۹۷۱

۲۸۹ – آقای مقداد حاجی محمدعلی جهرومی فرزند عباس کد نامزد ۲۹۷۲

۲۹۰ – خانم سیمین حاجی پورساردوئی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۹۶۲

۲۹۱ – آقای محمد حامدی فرزند علی کد نامزد ۲۹۷۹

۲۹۲ – آقای مظاهر حامی کارگر فرزند شعبان مشهور به کارگر کد نامزد ۲۹۸۱

۲۹۳ – آقای سیدمحمدجعفر حایری فرزند سید محمد صادق کد نامزد ۲۹۸۲

۲۹۴ – آقای عبدالرحیم حبیب الهی فرزند فرامرز کد نامزد ۲۹۸۴

۲۹۵ – آقای محمد حبیبی فرزند جعفر کد نامزد ۴۱۲۱

۲۹۶ – آقای محمد نبی حبیبی فرزند محمد مهدی کد نامزد ۴۱۲۴

۲۹۷ – آقای بهرام حبیبی درونکلائی فرزند اسداله کد نامزد ۴۱۲۷

۲۹۸ – آقای غلامعلی حدادعادل فرزند رضا کد نامزد ۴۱۲۹

۲۹۹ – آقای روح الله حدادی فرزند حسین کد نامزد ۴۱۴۲

۳۰۰ – آقای سیف اله حدادی فرزند محمد صادق کد نامزد ۴۱۴۵

۳۰۱ – آقای محمود حدادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۱۴۶

۳۰۲ – آقای جعفر حسن زاده فرزند قادر مشهور به هیوا کد نامزد ۴۱۴۸

۳۰۳ – آقای جواد حسن زاده باقی فرزند محمد رضا کد نامزد ۴۱۴۹

۳۰۴ – خانم طیبه حسن زاده مقدم چیرانی فرزند محمد کد نامزد ۴۱۵۱

۳۰۵ – خانم نرگس حسنی فرزند جواد کد نامزد ۴۱۵۸

۳۰۶ – خانم منصوره حسنی طاهری فرزند هاشم کد نامزد ۴۱۵۹

۳۰۷ – آقای منوچهر حسنی گرپی فرزند اسد مشهور به منوچهر حاجیوند کد نامزد ۴۱۶۲

۳۰۸ – آقای حسین حسین زاده فرزند رضا کد نامزد ۴۱۶۸

۳۰۹ – آقای مهدی حسین زاده فخاری فرزند محمود کد نامزد ۴۱۷۱

۳۱۰ – آقای مهدی حسین پورمطلق فرزند محمد کد نامزد ۴۱۶۷

۳۱۱ – آقای ابوالقاسم حسینجانی میاندهی فرزند عباس کد نامزد ۴۱۷۵

۳۱۲ – آقای سیدروح اله حسینی فرزند سید مصطفی مشهور به سید کد نامزد ۴۱۸۲

۳۱۳ – آقای سیدشجاع حسینی فرزند میر رضا کد نامزد ۴۱۸۴

۳۱۴ – آقای سیدکمال حسینی فرزند سیدیعقوب مشهور به سید کمال کد نامزد ۴۱۸۶

۳۱۵ – آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیدعماد کد نامزد ۴۱۸۷

۳۱۶ – آقای سیدمرتضی حسینی فرزند میر صادق کد نامزد ۴۱۹۱

۳۱۷ – آقای سیدمرتضی حسینی فرزند سید سعید کد نامزد ۴۱۹۴

۳۱۸ – آقای سیدمرتضی حسینی فرزند سید داود کد نامزد ۴۱۹۲

۳۱۹ – آقای سیدناصر حسینی فرزند سیدعطا کد نامزد ۴۱۹۶

۳۲۰ – خانم سیده فاطمه حسینی فرزند سیدصفدر کد نامزد ۴۱۹۷

۳۲۱ – آقای علی حسینی فرزند عیسی مشهور به سیدعلی کد نامزد ۴۱۹۸

۳۲۲ – آقای محرم حسینی فرزند فرامر ز کد نامزد ۴۲۱۵

۳۲۳ – آقای محمود حسینی فرزند حسن کد نامزد ۴۲۱۶

۳۲۴ – آقای سیدرسول حسینی ترکی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۴۲۴۵

۳۲۵ – آقای سیدعلیرضا حسینی طباطبائی فرزند حسن مشهور به سید کد نامزد ۴۲۴۷

۳۲۶ – آقای سیدمهدی حسینی کاریزعمر فرزند سید علی کد نامزد ۴۲۴۸

۳۲۷ – خانم معصومه السادات حسینی کلهرودی فرزند سید ابراهیم کد نامزد ۴۲۴۹

۳۲۸ – آقای سیدحسین حسینی نژاد فرزند سیدمحمود مشهور به مهندس حسینی کد نامزد ۴۲۵۴

۳۲۹ – آقای مصطفی حسینیان رودسری فرزند حسن کد نامزد ۴۲۵۷

۳۳۰ – آقای محمد حشمتی فرزند عزیز کد نامزد ۴۲۵۹

۳۳۱ – خانم سکینه حصارکی فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۲۶۴

۳۳۲ – آقای الیاس حضرتی فرزند سیف اله کد نامزد ۴۲۶۵

۳۳۳ – آقای سیدعلی حق شناس فرزند سیدرسول کد نامزد ۴۲۶۹

۳۳۴ – آقای آرش حلاج نیامقدم فرزند ابوالفضل کد نامزد ۴۲۷۹

۳۳۵ – آقای کریم حمدی فرزند شکراله کد نامزد ۴۲۸۱

۳۳۶ – آقای محمدرضا حمزهء فرزند حسین کد نامزد ۴۲۸۴

۳۳۷ – آقای حسن حمیدزاده فرزند محمد علی مشهور به حمیدزاده کد نامزد ۴۲۸۵

۳۳۸ – آقای مهران حنیفی فرزند علی پاشا کد نامزد ۴۲۸۹

۳۳۹ – آقای حسین حیدرزاده بنام فرزند صمد کد نامزد ۴۲۹۴

۳۴۰ – آقای امید حیدری فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۲۹۵

۳۴۱ – آقای غلامرضا حیدری فرزند علی محمد کد نامزد ۴۵۱۴

۳۴۲ – آقای محمدودود حیدری فرزند نورالدین مشهور به ودود حیدری کد نامزد ۴۵۱۵

۳۴۳ – آقای محمود حیدری آقائی فرزند محمد مشهور به حیدری کد نامزد ۴۵۱۶

۳۴۴ – خانم فاطمه حیدری نفت چالی فرزند علی حسین کد نامزد ۴۵۱۷

۳۴۵ – آقای محمد حیدریان فرزند امید علی کد نامزد ۴۵۱۹

۳۴۶ – آقای سیدمرتضی خاتمی فرزند سید علی کد نامزد ۴۵۲۱

۳۴۷ – آقای عبداله خاتمی فر فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵۲۶

۳۴۸ – آقای احسان خاتونی داریان فرزند رحمان کد نامزد ۴۵۲۷

۳۴۹ – آقای غلامحسن خالو شاندیز فرزند محمد کد نامزد ۴۵۴۶

۳۵۰ – آقای آریا خانی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۴۸

۳۵۱ – آقای عباسعلی خانی فرزند علی کد نامزد ۴۵۴۹

۳۵۲ – آقای علیرضا خانی زادساران فرزند زیاد کد نامزد ۴۵۶۴

۳۵۳ – آقای محمود خدائی فرزند علی کد نامزد ۴۵۷۲

۳۵۴ – آقای احسان خدابخشی فرزند ماشاءاله کد نامزد ۴۵۷۴

۳۵۵ – آقای ابوالحسن خدادادپورباریکی فرزند نادر کد نامزد ۴۵۷۹

۳۵۶ – آقای علی خداشاهی فرزند اکبر کد نامزد ۴۵۸۷

۳۵۷ – خانم نسرین خدامرادی فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۵۹۲

۳۵۸ – خانم سهیلا خدامی فرزند عبدالله کد نامزد ۴۵۹۴

۳۵۹ – آقای محمدباقر خداپرست قادیکلائی فرزند جمشید کد نامزد ۴۵۷۸

۳۶۰ – آقای غلامحسین خرم شاهگل فرزند مسعود مشهور به — کد نامزد ۴۶۱۵

۳۶۱ – آقای حمید خرمائی فرزند جلال کد نامزد ۴۶۱۷

۳۶۲ – آقای بابک خرمی فرزند محدرضا کد نامزد ۴۶۱۸

۳۶۳ – خانم لیلا خرمی فرزند نبی اله کد نامزد ۴۶۲۱

۳۶۴ – آقای محمد خزائی زارع فرزند فرضعلی کد نامزد ۴۶۲۶

۳۶۵ – آقای مصطفی خزائی کوهپر فرزند عزت اله کد نامزد ۴۶۲۷

۳۶۶ – آقای حسین خزلی فرزند یعقوب کد نامزد ۴۶۲۸

۳۶۷ – آقای محسن خسروآبادی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۶۲۹

۳۶۸ – آقای جمشید خسروی فرزند کاکا کد نامزد ۴۶۴۵

۳۶۹ – آقای عرفان خسرویان چم پیری فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۶۴۹

۳۷۰ – آقای داود خضرائی وژده صادقی فرزند محمد کد نامزد ۴۶۵۱

۳۷۱ – آقای علی خلجی فرزند مرادعلی کد نامزد ۴۶۵۹

۳۷۲ – خانم مرضیه خلخالی فرزند مجید کد نامزد ۴۶۷۲

۳۷۳ – آقای سامان خلیلیان فرزند علی محمد کد نامزد ۴۶۷۸

۳۷۴ – آقای صادق خلیلیان فرزند علی کد نامزد ۴۶۷۹

۳۷۵ – آقای حبیب اله خواصی فرزند علی کد نامزد ۴۶۸۵

۳۷۶ – آقای محمدتقی خوش خواهش فرزند داود کد نامزد ۴۶۹۲

۳۷۷ – آقای محمد خوش چهره جمالی فرزند حسن کد نامزد ۴۶۹۱

۳۷۸ – آقای حسن خوشوقت فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۶۹۶

۳۷۹ – آقای اسماعیل خیرآبادی فرزند محمد حنیفه کد نامزد ۴۷۱۲

۳۸۰ – آقای انور خیرآبادی فرزند فرضلی کد نامزد ۴۷۱۴

۳۸۱ – آقای بهروز خیراندیش کشکوئی فرزند محمد کد نامزد ۴۷۱۶

۳۸۲ – آقای عباس دادرس فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۷۲۱

۳۸۳ – آقای ابراهیم داروغه زاده زواره فرزند اسمعیل کد نامزد ۴۷۲۵

۳۸۴ – آقای عبدالرضا دانشی فرزند علیداد کد نامزد ۴۷۲۸

۳۸۵ – آقای پرویز داودی فرزند داود کد نامزد ۴۷۴۱

۳۸۶ – آقای محمدهادی داودی فرزند علی کد نامزد ۴۷۴۵

۳۸۷ – آقای محسن داورزنی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۷۴۶

۳۸۸ – خانم مریم دائی همدانی فرزند عباس کد نامزد ۴۷۱۷

۳۸۹ – آقای وحید درخش احمدی فرزند سعید کد نامزد ۴۷۴۹

۳۹۰ – خانم راهله درزی فرزند حسین کد نامزد ۴۷۵۱

۳۹۱ – آقای احمد درهوشت فرزند اکبر مشهور به دکتر احمد کد نامزد ۴۷۵۲

۳۹۲ – آقای مجید دژم فرزند رمضان کد نامزد ۴۷۶۵

۳۹۳ – آقای علی دشتی فرزند عباس کد نامزد ۴۷۶۹

۳۹۴ – آقای محمدرضا دشتی اردکانی فرزند عبدالرضا مشهور به اردکانی کد نامزد ۴۷۸۱

۳۹۵ – آقای امیرهوشنگ دقایقی فرزند حسن کد نامزد ۴۷۸۵

۳۹۶ – آقای یداله دقیقی فرزند نصرالله کد نامزد ۴۷۸۶

۳۹۷ – آقای محسن دلاویز فرزند حبیب الله کد نامزد ۴۷۸۷

۳۹۸ – آقای علی اکبر دلگرم فرزند محمد رضا کد نامزد ۴۷۸۹

۳۹۹ – آقای عیسی دوست خواه فرزند صفر علی کد نامزد ۴۸۲۱

۴۰۰ – آقای محمدعلی دوستاری فرزند شعبان کد نامزد ۴۸۲۴

۴۰۱ – آقای اشتر دوستی فرزند مالک اشتر کد نامزد ۴۸۲۵

۴۰۲ – آقای علیرضا دولت یاردهخوارقانی فرزند محمد رضا کد نامزد ۴۸۲۸

۴۰۳ – آقای محمدرضا دولتی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۸۲۹

۴۰۴ – آقای حسین علی دهقان منشادی فرزند اصغر کد نامزد ۴۷۹۷

۴۰۵ – آقای عباس دهقانی فرزند علی مشهور به کاشانی کد نامزد ۴۸۱۲

۴۰۶ – آقای محمود دهقانی فرزند علی کد نامزد ۴۸۱۴

۴۰۷ – آقای محمدرضا دهقانی سانیج فرزند حسن کد نامزد ۴۸۱۵

۴۰۸ – آقای محمود دهگان فرزند صابر کد نامزد ۴۸۱۸

۴۰۹ – خانم آذر دینار فرزند تقی کد نامزد ۴۸۴۵

۴۱۰ – خانم فاطمه ذالقدر فرزند مصطفی مشهور به ذوالقدر کد نامزد ۴۸۵۴

۴۱۱ – آقای عادل ذریعی فرزند حسین کد نامزد ۴۸۵۶

۴۱۲ – آقای حجت اله ذوالفقاری فرزند علی کد نامزد ۴۸۵۸

۴۱۳ – خانم فاطمه ذوالفقاری فرزند نلاصر کد نامزد ۴۸۶۱

۴۱۴ – آقای جمشید رباط میلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۸۷۱

۴۱۵ – آقای جواد ربانی فرزند ستار کد نامزد ۴۸۷۴

۴۱۶ – آقای ابوالفضل ربیعی فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۸۷۵

۴۱۷ – آقای محمدعلی ربیعی فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۸۷۸

۴۱۸ – آقای محمدعلی رجائی نیا فرزند عباس مشهور به رجایی_درفکی کد نامزد ۴۸۹۵

۴۱۹ – آقای حسین رجبی فرزند صفر کد نامزد ۴۸۹۷

۴۲۰ – آقای ناصر رجبی فرزند محمد کد نامزد ۴۹۱۲

۴۲۱ – آقای مجتبی رحمان دوست فرزند مرتضی مشهور به رحمانی مصطفی کد نامزد ۴۹۱۴

۴۲۲ – آقای رضا رحمانی اصل فرزند حسن کد نامزد ۴۹۱۸

۴۲۳ – آقای عبدالعلی رحمانیان فرزند قنبر کد نامزد ۴۹۲۱

۴۲۴ – آقای عبدالحمید رحمت زاده فرزند محمد علی کد نامزد ۴۹۲۵

۴۲۵ – آقای ناصر رحیم زاده جهانداری فرزند زین العابدین کد نامزد ۴۹۲۹

۴۲۶ – آقای عبداله رحیمی فرزند کریم اله کد نامزد ۴۹۴۲

۴۲۷ – آقای علی اشرف رحیمی فرزند باقر کد نامزد ۴۹۴۵

۴۲۸ – آقای علیرضا رحیمی فرزند صفر مشهور به آزاده کد نامزد ۴۹۴۶

۴۲۹ – آقای علیرضا رحیمی فرزند قدرت کد نامزد ۴۹۴۷

۴۳۰ – آقای محسن رحیمی فرزند علی کد نامزد ۴۹۵۱

۴۳۱ – آقای محمدعلی رحیمی فرزند حسین کد نامزد ۴۹۵۲

۴۳۲ – آقای پیام رحیمی زاده فرزند حسین کد نامزد ۴۹۵۷

۴۳۳ – آقای مجتبی رحیمی چگنی فرزند محمد جان کد نامزد ۴۹۵۴

۴۳۴ – آقای افشین رستمی فرزند جواد کد نامزد ۴۹۶۹

۴۳۵ – آقای مجید رستمی جاپلقی فرزند اسمعیل کد نامزد ۴۹۷۲

۴۳۶ – آقای مهدی رسول پناه فرزند سیروس کد نامزد ۴۹۷۶

۴۳۷ – آقای رضا رسولی شربیانی فرزند علی محمد کد نامزد ۴۹۸۱

۴۳۸ – آقای نبی الله رشنو فرزند صادق کد نامزد ۴۹۸۲

۴۳۹ – آقای سیاوش رشیدی فرزند نصراله کد نامزد ۴۹۸۶

۴۴۰ – آقای محمدحسین رشیدی احمدآبادی فرزند محمود کد نامزد ۴۹۸۹

۴۴۱ – آقای سیدمحمدصادق رشیدی فرد فرزند سید محمد مشهور به سید صادق کد نامزد ۵۱۲۱

۴۴۲ – آقای مهدی رضا فرزند حسین کد نامزد ۵۱۲۵

۴۴۳ – آقای حسن رضائی فرزند کاکه حسن مشهور به ملکی کد نامزد ۵۱۲۶

۴۴۴ – آقای غلامرضا رضائی فرزند رضاا کد نامزد ۵۱۴۱

۴۴۵ – آقای مجتبی رضائی فرزند جلاالدین کد نامزد ۵۱۴۶

۴۴۶ – آقای یحیی رضائی فرزند خیراله کد نامزد ۵۱۵۲

۴۴۷ – آقای حمیدرضا رضائی پناه فرزند حبیب اله کد نامزد ۵۱۵۶

۴۴۸ – خانم پریسا رضائی پور فرزند امیر کد نامزد ۵۱۵۷

۴۴۹ – آقای سیدابوالحسن رضوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۵۱۶۷

۴۵۰ – آقای سیدعلی رضوی ابراهیمی فرزند سید شاهرخ کد نامزد ۵۱۶۹

۴۵۱ – آقای حسین رضی فرزند یداله کد نامزد ۵۱۷۱

۴۵۲ – آقای محسن رفیعی فرزند علی اصغر کد نامزد ۵۱۷۶

۴۵۳ – خانم اکرم رفیعی نیسیانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۱۸۱

۴۵۴ – آقای محمدرضا رمزگویان فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۱۸۲

۴۵۵ – خانم لیلا رمضانی فرزند محمد رضا کد نامزد ۵۱۸۴

۴۵۶ – آقای حسین رمضانی خردمردی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۵۱۸۵

۴۵۷ – خانم کبری رمضانی رباط ترکی فرزند نورعلی کد نامزد ۵۱۸۶

۴۵۸ – آقای بیژن رنجبر فرزند تقی کد نامزد ۵۱۸۷

۴۵۹ – آقای علی اکبر رنجبران فرزند ذوالفقار کد نامزد ۵۱۹۱

۴۶۰ – آقای محمدرضا رنجبرفلاح فرزند حسین مشهور به فلاح کد نامزد ۵۱۹۲

۴۶۱ – آقای علی روتیوندغیاثوند فرزند عباس کد نامزد ۵۱۹۸

۴۶۲ – آقای محمد روح بخش حسن نژاد فرزند محمدحسن کد نامزد ۵۲۱۲

۴۶۳ – آقای امیرالدین روح نوازسرقین فرزند عسگر کد نامزد ۵۲۱۴

۴۶۴ – آقای سعید روحانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۲۱۶

۴۶۵ – آقای علی روزبهانی فرزند عیسی کد نامزد ۵۲۴۵

۴۶۶ – آقای احمد روشنفکرراد فرزند حسین مشهور به روشنفکرراد کد نامزد ۵۲۴۹

۴۶۷ – آقای حمید رهبر فرزند محمد تقی کد نامزد ۵۱۹۵

۴۶۸ – خانم فاطمه رهبر فرزند علی اکبر کد نامزد ۵۱۹۶

۴۶۹ – آقای سیدعلی ریاض فرزند سیداحمد مشهور به دکتر ریاض کد نامزد ۵۲۵۷

۴۷۰ – خانم عصمت ریحانی فرزند قنبر کد نامزد ۵۲۵۹

۴۷۱ – آقای قاسم ریوندی فرزند محمد رضا کد نامزد ۵۲۶۱

۴۷۲ – آقای داود زارع فرزند احمد کد نامزد ۵۲۶۲

۴۷۳ – خانم سمانه زارع مجتهدی فرزند حسین کد نامزد ۵۲۶۹

۴۷۴ – آقای اصغر زارعی فرزند اکبر کد نامزد ۵۲۷۱

۴۷۵ – آقای مجید زارعی فرزند حسین کد نامزد ۵۲۷۲

۴۷۶ – آقای علی رضا زاکانی فرزند حسین کد نامزد ۵۲۷۹

۴۷۷ – آقای حمید زاهدی فرزند جعفراقا کد نامزد ۵۲۸۲

۴۷۸ – آقای محمدهادی زاهدی وفا فرزند اکبر کد نامزد ۵۲۸۶

۴۷۹ – خانم سالومه زریه فرزند داریوش کد نامزد ۵۲۹۴

۴۸۰ – آقای محمدامین زکی زاده فرزند گل حسین کد نامزد ۵۲۹۶

۴۸۱ – آقای مجید زکی لو فرزند صدق علی کد نامزد ۵۲۹۷

۴۸۲ – آقای امیدعلی زمانی فرزند علی کد نامزد ۵۴۱۲

۴۸۳ – آقای حسن زمانی فرزند رضا مشهور به زمانی کد نامزد ۵۴۱۴

۴۸۴ – خانم رویا زمانی فرزند علی اصغر کد نامزد ۵۴۱۵

۴۸۵ – خانم مریم زمانی اصل فرزند رضا کد نامزد ۵۴۱۶

۴۸۶ – آقای مهرداد زمانی فرد فرزند علی اشرف کد نامزد ۵۴۱۷

۴۸۷ – خانم زهرا زینعلی فرزند مصطفی کد نامزد ۵۴۵۲

۴۸۸ – آقای مهدی ژیان فرزند محمدصادق کد نامزد ۵۴۲۹

۴۸۹ – آقای غلامحسن ساجدی آبکنار فرزند وثوق کد نامزد ۵۴۵۶

۴۹۰ – آقای رضا ساریخانی فرزند ولی کد نامزد ۵۴۵۸

۴۹۱ – آقای بشیر سازگار فرزند حسن کد نامزد ۵۴۵۹

۴۹۲ – آقای رضا ساعی فرزند عیدالحسین کد نامزد ۵۴۶۲

۴۹۳ – آقای محمدحسین ساعی فرزند رسول کد نامزد ۵۴۶۴

۴۹۴ – آقای عابدین سالاری اسکر فرزند نادعلی کد نامزد ۵۴۶۸

۴۹۵ – خانم اعظم سالارپور فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۴۶۷

۴۹۶ – آقای محمد سالک نادری فرزند بیرامعلی کد نامزد ۵۴۷۲

۴۹۷ – آقای محمدحسین سامی فرزند علی اصغر مشهور به دکتر سامی کد نامزد ۵۴۷۵

۴۹۸ – آقای علیرضا ساوچی فرزند حبیب الله مشهور به ساوه چی کد نامزد ۵۴۷۶

۴۹۹ – آقای حسن سبحانی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۵۴۷۹

۵۰۰ – آقای علی سبحانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۵۴۸۱

۵۰۱ – آقای احمد سبز علی فرزند علیرضا کد نامزد ۵۴۸۲

۵۰۲ – آقای سیدحیدر سجادی فرزند سیدجعفر مشهور به سجاد کد نامزد ۵۴۹۷

۵۰۳ – آقای سیدمهدی سجادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۵۶۱۲

۵۰۴ – آقای ابراهیم سحرخیزتشریق فرزند مطلب علی کد نامزد ۵۶۱۵

۵۰۵ – آقای علیرضا سخائی فرزند یزدان کد نامزد ۵۶۱۶

۵۰۶ – آقای احمد سرخوش فرزند اسماعیل کد نامزد ۵۶۱۹

۵۰۷ – آقای محمدعلی سرشارتهرانی فرزند عبادالله کد نامزد ۵۶۲۴

۵۰۸ – آقای ابوالفضل سروش فرزند حسین کد نامزد ۵۶۲۷

۵۰۹ – آقای سعید سروش زاده فرزند عبداله کد نامزد ۵۶۴۱

۵۱۰ – آقای علیرضا سعیدآبادی فرزند محمود کد نامزد ۵۶۴۵

۵۱۱ – خانم زهره سعیدی فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۶۴۶

۵۱۲ – خانم فاطمه سعیدی فرزند عباس کد نامزد ۵۶۴۹

۵۱۳ – آقای محمدرضا سعیدی فرزند محمدتقی کد نامزد ۵۶۵۲

۵۱۴ – آقای علی سعیدی طرقی فرزند عباس کد نامزد ۵۶۵۷

۵۱۵ – آقای محمد سقائی فرزند احمد علی کد نامزد ۵۶۵۸

۵۱۶ – آقای عباس سلامی فرزند علی کد نامزد ۵۶۵۹

۵۱۷ – خانم پروانه سلحشوری فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۶۷۱

۵۱۸ – آقای محمد سلطانی فرزند غیب اله کد نامزد ۵۶۷۹

۵۱۹ – آقای بیژن سلطانی فرد فرزند مرتضی کد نامزد ۵۶۸۲

۵۲۰ – خانم پروین سلیحی فرزند حسن کد نامزد ۵۶۹۱

۵۲۱ – خانم زینب السادات سلیم بیاتی فرزند سیدجلال کد نامزد ۵۶۹۲

۵۲۲ – آقای حجت الله سلیمانی فرزند حسین کد نامزد ۵۶۹۶

۵۲۳ – آقای حمیدرضا سلیمانی فرزند محمد کد نامزد ۵۶۹۷

۵۲۴ – آقای محمد سلیمانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۷۱۲

۵۲۵ – آقای داود سلیمانی زاده فرزند عیسی مشهور به سلیمانی کد نامزد ۵۷۱۷

۵۲۶ – آقای مجید سلیمانی نجف آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۷۱۸

۵۲۷ – آقای علیرضا سلیمی آوانسر فرزند غضنفر کد نامزد ۵۷۲۵

۵۲۸ – آقای سیدسعید سمائی فرزند سیدرضا کد نامزد ۵۷۲۶

۵۲۹ – آقای محمدرضا سمسار فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷۲۷

۵۳۰ – خانم فاطمه سمواتی فرزند حسین کد نامزد ۵۷۲۸

۵۳۱ – خانم فاطمه سنگی فرزند محمود کد نامزد ۵۷۴۵

۵۳۲ – خانم عصمت سوادی فرزند محمد کد نامزد ۵۷۵۱

۵۳۳ – خانم زهرا سویزی فرزند امین ا… کد نامزد ۵۷۵۶

۵۳۴ – آقای جلال سهرابی فرزند کمال کد نامزد ۵۷۴۶

۵۳۵ – آقای حبیب سهرابی پارسا فرزند رحمن مشهور به مهندس پارسا کد نامزد ۵۷۴۸

۵۳۶ – خانم زهرا سادات سهروردی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۵۷۴۹

۵۳۷ – آقای سیدمحسن سیارپور فرزند سیدامیر کد نامزد ۵۷۵۹

۵۳۸ – خانم طیبه سیاوشی شاه عنایتی فرزند جعفر کد نامزد ۵۷۶۱

۵۳۹ – آقای محمدرضا سیدمحسن فلاح فرزند سیدمحسن کد نامزد ۵۷۶۷

۵۴۰ – آقای احمد سیدمحمدعلی رودکی فرزند سید جمال مشهور به رودکی کد نامزد ۵۷۶۸

۵۴۱ – آقای سعید سیدمومنی فرزند احمد کد نامزد ۵۷۸۱

۵۴۲ – آقای سیدعلی سیدپورآذر فرزند میرنقی مشهور به دوزدوزانی کد نامزد ۵۷۶۲

۵۴۳ – آقای حمیدرضا سیفی فرزند محمدباقر کد نامزد ۵۷۸۴

۵۴۴ – آقای احمد سینائی پورفرد فرزند محمدجعفر کد نامزد ۵۷۸۶

۵۴۵ – آقای امیر شاکر فرزند سرورآقا کد نامزد ۵۷۹۱

۵۴۶ – آقای علی شالڃی زاده مرندی فرزند شهرام کد نامزد ۵۷۹۴

۵۴۷ – خانم نسرین شاه محمدیان فرزند ولب اله کد نامزد ۵۸۱۴

۵۴۸ – آقای محمد شاهانی فرزند علی کد نامزد ۵۸۱۵

۵۴۹ – آقای محمود شاهینی فرزند علی کد نامزد ۵۸۱۷

۵۵۰ – خانم عشرت شایق فرزند عزیزاله کد نامزد ۵۸۱۹

۵۵۱ – خانم نزهت شبان آزاد فرزند عبداله کد نامزد ۵۸۲۴

۵۵۲ – آقای غلامحسین شبانی قهرودی فرزند احمد کد نامزد ۵۸۲۵

۵۵۳ – آقای محمدحسین شبانی کوزه کنان فرزند رضا کد نامزد ۵۸۲۶

۵۵۴ – خانم فخری شب خیز فرزند شعبان کد نامزد ۵۸۲۱

۵۵۵ – آقای جواد شخص توکلیان فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۸۲۹

۵۵۶ – آقای علی شرکت فرزند احمد کد نامزد ۵۸۴۶

۵۵۷ – آقای حیدر شریعت زاده فرزند بابا کد نامزد ۵۸۴۷

۵۵۸ – آقای وحید شریعتمداری فرزند عبدالحمید کد نامزد ۵۸۴۸

۵۵۹ – آقای محسن شریف زاده جشوقانی فرزند فضل اله کد نامزد ۵۸۵۷

۵۶۰ – خانم الهام شریفی فرزند رهام کد نامزد ۵۸۶۱

۵۶۱ – آقای عبدالرضا شریفی فرزند نقی کد نامزد ۵۸۶۴

۵۶۲ – آقای مهدی شریفی فرزند محمود کد نامزد ۵۸۶۵

۵۶۳ – آقای حسین شریفی جزه فرزند علی کد نامزد ۵۸۶۸

۵۶۴ – خانم نسرین شعبان زاده نوخاله فرزند نادر کد نامزد ۵۸۷۲

۵۶۵ – آقای بهزاد شفائی فرزند سپهدار کد نامزد ۵۸۷۸

۵۶۶ – آقای علی شفائی هریس فرزند احمد کد نامزد ۵۸۹۱

۵۶۷ – آقای سید محمد شفیعی فرزند سید نازنین کد نامزد ۵۸۹۴

۵۶۸ – آقای محسن شفیعی فرزند اسدالله کد نامزد ۵۸۹۵

۵۶۹ – آقای جاوید شکاری فرزند بایرامعلی مشهور به تهرانی کد نامزد ۵۸۹۷

۵۷۰ – خانم اعظم شکاری شهرک فرزند حمید کد نامزد ۵۸۹۸

۵۷۱ – خانم زهرا شکرآمیز فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۹۱۲

۵۷۲ – آقای سیدحمیدرضا شکراللهی فرزند سید مهدی کد نامزد ۵۹۱۴

۵۷۳ – آقای علیرضا شکفته فرزند احمد کد نامزد ۵۹۱۸

۵۷۴ – خانم زینب شکوری فرزند ابوالفضل کد نامزد ۵۹۲۱

۵۷۵ – آقای محمدرضا شکوهی فرزند اسکندر کد نامزد ۵۹۲۸

۵۷۶ – خانم الهام شگفته فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۹۲۹

۵۷۷ – آقای پژمان شمس فرزند فریدون مشهور به آزاده کد نامزد ۵۹۴۱

۵۷۸ – خانم شقایق شمس فرزند فریدون کد نامزد ۵۹۴۲

۵۷۹ – آقای فریدون شمس فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۹۴۵

۵۸۰ – آقای محمدرضا شمس فرزند محمدعل کد نامزد ۵۹۴۶

۵۸۱ – آقای حسین شمسیان فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۹۵۱

۵۸۲ – آقای محمد مسعود شمع چی فرزند مهدی کد نامزد ۵۹۵۲

۵۸۳ – آقای محمدحسین شوشتری فرزند حسن کد نامزد ۵۹۷۱

۵۸۴ – آقای علی شوکتی اصل فرزند رضا کد نامزد ۵۹۷۲

۵۸۵ – آقای عیسی شهامت فرزند همداد کد نامزد ۵۹۵۴

۵۸۶ – آقای مهدی شهبازی فرزند نبی اله کد نامزد ۵۹۵۷

۵۸۷ – آقای محمدکریم شهرزاد فرزند حسن مشهور به دکتر شهرزاد کد نامزد ۵۹۶۲

۵۸۸ – آقای علیرضا شهرکی فرزند غلامرضا مشهور به دکتر علیرضا شهرکی کد نامزد ۵۹۶۴

۵۸۹ – آقای مهدی شیخ فرزند اقبال کد نامزد ۵۹۷۵

۵۹۰ – آقای حسین شیخ الاسلام فرزند محمد علی کد نامزد ۵۹۷۶

۵۹۱ – آقای حسین شیخ زاده فرزند جعفرقلی کد نامزد ۵۹۷۸

۵۹۲ – خانم فهیمه شیخ زاده نجار فرزند ابوالفضل کد نامزد ۵۹۷۹

۵۹۳ – آقای مسلم شیخ علیالواسانی فرزند روح الله کد نامزد ۵۹۸۱

۵۹۴ – آقای کیومرث شیخی فرزند خدمت علی کد نامزد ۵۹۸۴

۵۹۵ – آقای محمدمراد شیخی حسن گاویار فرزند گلمراد کد نامزد ۵۹۸۵

۵۹۶ – آقای حسین شیخی ساری فرزند علی کد نامزد ۵۹۸۶

۵۹۷ – خانم فاطمه شیرزادسلوشی فرزند جواد مشهور به شهناز کد نامزد ۶۱۲۶

۵۹۸ – خانم بهارک شیرزادکبریا فرزند فرهنگ کد نامزد ۶۱۲۷

۵۹۹ – خانم معصومه شیرزادی فرزند مهدی کد نامزد ۶۱۲۹

۶۰۰ – آقای محسن شیرمحمدی زفره فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۱۴۲

۶۰۱ – آقای سیدیدالله شیرمردی فرزند سید فضل اله کد نامزد ۶۱۴۵

۶۰۲ – آقای کیوان شیروئی فرزند حبیب اله کد نامزد ۶۱۴۶

۶۰۳ – آقای مهدی شیرین پور فرزند قدرت کد نامزد ۶۱۴۷

۶۰۴ – آقای سالار صابرزعمیان کاظمی فرزند اکبر کد نامزد ۶۱۴۸

۶۰۵ – آقای محمود صابرهمیشگی فرزند محمد مشهور به صابر همیشگی کد نامزد ۶۱۴۹

۶۰۶ – خانم سمانه صادق بیگی فرزند علی مشهور به مشهور به صادقی کد نامزد ۶۱۵۱

۶۰۷ – آقای محمد صادق پور فرزند براتعلی کد نامزد ۶۱۵۲

۶۰۸ – آقای احمد صادقی فرزند سید مرتضی مشهور به سیداحمدصادقی کد نامزد ۶۱۵۶

۶۰۹ – آقای احمد صادقی فرزند براتعلی کد نامزد ۶۱۵۷

۶۱۰ – آقای حسن صادقی فرزند حیدر کد نامزد ۶۱۵۸

۶۱۱ – آقای غلامرضا صادقی فرزند محمد رضا کد نامزد ۶۱۶۲

۶۱۲ – آقای محمد صادقی فرزند حسن کد نامزد ۶۱۶۷

۶۱۳ – آقای محمود صادقی فرزند محمدحسین کد نامزد ۶۱۶۸

۶۱۴ – آقای حمید صادقی شیویاری فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۱۷۲

۶۱۵ – آقای حامد صادقی ولوجردی فرزند رضا کد نامزد ۶۱۷۵

۶۱۶ – آقای حمید صافدل فرزند نبی کد نامزد ۶۱۷۹

۶۱۷ – آقای حسن صالح فرزند حسین کد نامزد ۶۱۸۱

۶۱۸ – خانم لیلا صالح آبادی فرزند محمدتقی کد نامزد ۶۱۸۲

۶۱۹ – آقای فرشاد صالحی فرزند فیروز کد نامزد ۶۱۸۵

۶۲۰ – آقای بهمن صالحی جاوید فرزند هاشم کد نامزد ۶۱۸۷

۶۲۱ – آقای محمد صادق صالحی منش فرزند حسین کد نامزد ۶۱۸۹

۶۲۲ – خانم مرضیه صالحی وزیری فرزند جعفر کد نامزد ۶۱۹۱

۶۲۳ – آقای نورمحمد صبری فرزند منصور کد نامزد ۶۱۹۲

۶۲۴ – آقای بهمن صبور فرزند قنبر کد نامزد ۶۱۹۴

۶۲۵ – آقای علی صداقتی فرزند محمد تقی کد نامزد ۶۲۱۴

۶۲۶ – آقای سید شهاب الدین صدر فرزند سید عبداله مشهور به دکتر صدر کد نامزد ۶۲۱۵

۶۲۷ – آقای اسداله صدریا فرزند عباس کد نامزد ۶۲۱۸

۶۲۸ – آقای امیرخسرو صدوق فرزند علی اصغر کد نامزد ۶۲۱۹

۶۲۹ – آقای عباس صدیقی دری جانی فرزند علی کد نامزد ۶۲۴۱

۶۳۰ – آقای ابوالقاسم صرافان فرزند عبدالرضا مشهور به قاسم صرافان کد نامزد ۶۲۴۲

۶۳۱ – خانم آزاده صفربگلو فرزند سیدعلی کد نامزد ۶۲۵۴

۶۳۲ – آقای غلامعلی صفرعرب فرزند علی کد نامزد ۶۲۵۸

۶۳۳ – آقای علیرضا صفری فرزند رمضان کد نامزد ۶۲۵۹

۶۳۴ – آقای فرمان صفری فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۲۶۱

۶۳۵ – آقای محمد صفری فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۲۶۴

۶۳۶ – آقای سجاد صفرپورطاهر فرزند محمد حسین کد نامزد ۶۲۵۷

۶۳۷ – آقای محمدرضا صناعی فرزند قاسم کد نامزد ۶۲۷۶

۶۳۸ – آقای محمد طالبی فرزند صفر کد نامزد ۶۲۹۱

۶۳۹ – آقای علی طاهری فرزند قنبرعلی کد نامزد ۶۲۹۷

۶۴۰ – آقای علیرضا طاهری فرزند احسان اله مشهور به علی – حاج علی – مهندس کد نامزد ۶۲۹۸

۶۴۱ – آقای مجتبی طاهری فرزند مراد کد نامزد ۶۴۱۴

۶۴۲ – آقای محمد طاهری فرزند حسن کد نامزد ۶۴۱۵

۶۴۳ – آقای محمدرضا طاهری کته سری فرزند محمد تقی کد نامزد ۶۴۱۶

۶۴۴ – آقای امن اله طایران فرزند غضنفر کد نامزد ۶۴۱۸

۶۴۵ – آقای سیدمحمدرضا طباطبائی نسب فرزند سید حسن کد نامزد ۶۴۲۶

۶۴۶ – آقای سیدمحمد طباطبائی نژاد فرزند سید باقر کد نامزد ۶۴۲۵

۶۴۷ – خانم زهره طبیب زاده نوری فرزند محمود مشهور به —– کد نامزد ۶۴۲۷

۶۴۸ – آقای قادر طراوت پور فرزند اله یار کد نامزد ۶۴۲۸

۶۴۹ – آقای محمدحسن طریقت منفرد فرزند محمد مهدی کد نامزد ۶۴۲۹

۶۵۰ – آقای حسین طلا فرزند محمد کد نامزد ۶۴۵۱

۶۵۱ – آقای فرشید طهماسبی فرزند محمدقاسم کد نامزد ۶۴۵۸

۶۵۲ – آقای امیر طهماسبی آبدر فرزند محمد کد نامزد ۶۴۶۱

۶۵۳ – آقای علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت اله کد نامزد ۶۴۶۷

۶۵۴ – آقای حجت طیران فرزند محمد تقی کد نامزد ۶۴۶۸

۶۵۵ – آقای ابوالفضل ظهره وند فرزند عباس کد نامزد ۶۴۷۲

۶۵۶ – آقای مهرداد ظهیری ابیانه فرزند رضا کد نامزد ۶۴۷۴

۶۵۷ – آقای عین اله عابدی فرزند حبیب کد نامزد ۶۴۸۱

۶۵۸ – آقای حسن عابدین پور فرزند علی کد نامزد ۶۴۸۲

۶۵۹ – خانم رقیه عابدینی فرزند قاسم کد نامزد ۶۴۸۵

۶۶۰ – آقای کیخسرو عابدینی فرزند عوضعلی کد نامزد ۶۴۸۷

۶۶۱ – آقای محسن عابدینی پور فرزند علی مشهور به مهندس عابدینی – عابدینی کد نامزد ۶۴۸۹

۶۶۲ – آقای محمد عابدپور فرزند رمضان کد نامزد ۶۴۷۵

۶۶۳ – آقای محمدرضا عارف فرزند میرزا احمد مشهور به دکتر عارف کد نامزد ۶۴۹۲

۶۶۴ – آقای محمدرضا عامری برکی فرزند اسفندیار کد نامزد ۶۴۹۶

۶۶۵ – آقای محمدجواد عامری شهرابی فرزند جمشید کد نامزد ۶۵۱۲

۶۶۶ – آقای مجتبی عباس نژادمتانکلائی فرزند عزت اله کد نامزد ۶۵۱۹

۶۶۷ – آقای ولی عباس پور فرزند علی کد نامزد ۶۵۱۷

۶۶۸ – آقای محمد عباسی فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۵۲۴

۶۶۹ – آقای ناصر عباسی فرزند مهدی کد نامزد ۶۵۲۵

۶۷۰ – آقای محمد عباسی ارومیه فرزند خسرو کد نامزد ۶۵۲۶

۶۷۱ – آقای خدایار عبداللهی فرزند اسد کد نامزد ۶۵۲۸

۶۷۲ – آقای حجت اله عبدالملکی فرزند عیساق کد نامزد ۶۵۴۲

۶۷۳ – آقای امید عبدالهی شترخفت فرزند حجت اله کد نامزد ۶۵۴۶

۶۷۴ – آقای مهدی عبدالوند فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۵۴۷

۶۷۵ – آقای محمدطاها عبدخدائی فرزند شیخ غلامحسین کد نامزد ۶۵۴۸

۶۷۶ – آقای فردین عبدلی فرزند یعقوب کد نامزد ۶۵۶۱

۶۷۷ – آقای احمد عبدی فرزند آل پاور کد نامزد ۶۵۶۲

۶۷۸ – آقای محمدحسن عبدی فرزند قدرت الله کد نامزد ۶۵۶۹

۶۷۹ – آقای مهران عبدی فرزند حسن کد نامزد ۶۵۷۱

۶۸۰ – آقای سیدحبیب عجایبی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد ۶۵۷۴

۶۸۱ – خانم زهرا عرب سالاری فرزند باباعلی مشهور به سالاری کد نامزد ۶۵۷۵

۶۸۲ – خانم مهتاب عربی فرزند جعفر کد نامزد ۶۵۷۹

۶۸۳ – خانم فاطمه عزیزآبادی فراهانی فرزند محمد باقر کد نامزد ۶۵۸۶

۶۸۴ – آقای ابراهیم عزیزی فرزند قنبر مشهور به عزیزی-عزیزی کرمانشاهی-دکتر عزیزی- حاج ابراهیم کد

نامزد ۶۵۸۹

۶۸۵ – آقای دیار عزیزی فرزند امیر کد نامزد ۶۵۹۱

۶۸۶ – آقای دیاکو عزیزی فرزند امیر مشهور به دکتر دیاکو کد نامزد ۶۵۹۲

۶۸۷ – آقای مرتضی عزیزی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۶۵۹۵

۶۸۸ – آقای نصر عزیزی فرزند ماندنی کد نامزد ۶۵۹۷

۶۸۹ – آقای وهاب عزیزی فرزند نباتعلی کد نامزد ۶۵۹۸

۶۹۰ – آقای کاظم عزیزی آذرشربیانی فرزند مطلب کد نامزد ۶۷۱۲

۶۹۱ – آقای سعید عزیزی احمدی فرزند عباس کد نامزد ۶۷۱۴

۶۹۲ – آقای محمود عزیزی سلدوز فرزند احمد کد نامزد ۶۷۱۶

۶۹۳ – آقای مجتبی عسکرزاده فرزند عباس مشهور به عسگرزاده کد نامزد ۶۷۱۹

۶۹۴ – خانم مرجان عسکری فرزند محمد کد نامزد ۶۷۲۱

۶۹۵ – آقای جعفر عسکری کڃوسنکی فرزند حسین کد نامزد ۶۷۲۴

۶۹۶ – آقای بهروز عسگری نژاد فرزند سلمان مشهور به عسگری کد نامزد ۶۷۲۶

۶۹۷ – آقای حبیب عشایری فرزند اختیار کد نامزد ۶۷۲۷

۶۹۸ – آقای علی رضا عصمت فرزند حسین کد نامزد ۶۷۲۹

۶۹۹ – آقای محمدرضا علائی فرزند محمود کد نامزد ۶۷۵۸

۷۰۰ – آقای امیر علائی فلاحتی فرزند اکبر کد نامزد ۶۷۶۴

۷۰۱ – خانم زینب علامی فرزند رضا کد نامزد ۶۷۶۸

۷۰۲ – آقای مهدی علی احیائی فرزند یداله کد نامزد ۶۷۸۲

۷۰۳ – آقای محمداقبال علی اصغری فرزند میرحسین کد نامزد ۶۷۸۴

۷۰۴ – آقای حمید علی اکبری فرزند محمدجواد کد نامزد ۶۷۸۵

۷۰۵ – آقای وحید علی اکبری فرزند محمدجواد کد نامزد ۶۷۸۶

۷۰۶ – آقای محسن علی جانی زمانی فرزند حسین علی کد نامزد ۶۷۹۶

۷۰۷ – آقای سعید علی حسینی فرزند محمدحسین کد نامزد ۶۷۹۷

۷۰۸ – آقای علی علی رضانژاد فرزند محمد کد نامزد ۶۷۹۸

۷۰۹ – آقای رسول علی زاده ساروکلائی فرزند نبی کد نامزد ۶۸۱۶

۷۱۰ – آقای محمدطاهر علی عسگری فرزند مسعودرضا کد نامزد ۶۸۱۹

۷۱۱ – آقای مصطفی علی محمدی پیرسرائی فرزند محمد علی کد نامزد ۶۸۲۱

۷۱۲ – آقای حبیب اله علی مددی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۸۲۵

۷۱۳ – آقای عبداله علی مردانی فرزند محمود کد نامزد ۶۸۲۷

۷۱۴ – آقای اکبر علی پور فرزند بهمن کد نامزد ۶۷۹۵

۷۱۵ – آقای علیرضا علیرضائی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۶۸۴۲

۷۱۶ – آقای نیک روز علیزاده فرزند علیداد کد نامزد ۶۸۴۶

۷۱۷ – آقای محمدرضا علیزاده ثابت فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۸۴۷

۷۱۸ – آقای حسین علیشاهی فرزند ملکعلی کد نامزد ۶۸۵۱

۷۱۹ – خانم نرگس عموقلی میر آخوری فرزند مرتضی مشهور به نسرین کد نامزد ۶۸۵۴

۷۲۰ – آقای علی همت عندلیبی فرزند ابوالفضل مشهور به علی کد نامزد ۶۸۵۶

۷۲۱ – آقای امیر عوض زاده باغان فرزند عوض محمد کد نامزد ۶۸۵۷

۷۲۲ – آقای مهدی عیسی پورزنگنه فرزند عبدالرضا کد نامزد ۶۸۵۸

۷۲۳ – آقای باقر عین اله زاده فرزند محمدولی کد نامزد ۶۸۶۱

۷۲۴ – خانم فاطمه عیوضی فرزند زهیر کد نامزد ۶۸۶۲

۷۲۵ – آقای سیدمحمد غرضی فرزند سیدرضا کد نامزد ۶۸۶۴

۷۲۶ – خانم معصومه غروی اصفهانی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۶۸۶۵

۷۲۷ – آقای محمد غریب شاه فرزند نعمت اله کد نامزد ۶۸۶۷

۷۲۸ – آقای سیدسعید غفوری سبزواری فرزند سید محمد کد نامزد ۶۸۷۴

۷۲۹ – آقای حسن غفوری فرد فرزند محمد مشهور به دکتر کد نامزد ۶۸۷۵

۷۳۰ – آقای مهدی غلامعلی مجدآبادی کهنه فرزند رضا مشهور به مجد آبادی کد نامزد ۶۸۹۱

۷۳۱ – خانم شهلا غلامی فرزند بابا علی کد نامزد ۶۸۹۵

۷۳۲ – آقای محمدرضا فاتحی فرزند محمد تقی کد نامزد ۶۹۱۷

۷۳۳ – آقای فرهاد فارسی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۹۲۱

۷۳۴ – آقای امیرعباس فارسی نژاد فرزند علی کد نامزد ۶۹۲۵

۷۳۵ – آقای محمدرضا فارغی قربان فرزند یعقوب کد نامزد ۶۹۲۷

۷۳۶ – آقای محمود فاضلی فرزند نادعلی کد نامزد ۶۹۲۹

۷۳۷ – آقای سیدحسین فاطمیه دهوئی فرزند سید احمد کد نامزد ۶۹۴۲

۷۳۸ – آقای حسین فاکرخراسانی فرزند محمد رضا کد نامزد ۶۹۴۵

۷۳۹ – آقای حمید فانی ملکی فرزند احمد کد نامزد ۶۹۴۶

۷۴۰ – آقای اردشیر فائضی سرخابی فرزند محمد مشهور به علی فائضی کد نامزد ۶۹۱۶

۷۴۱ – خانم لمیعه فتاحی راد فرزند فرج کد نامزد ۶۹۴۸

۷۴۲ – آقای امید فتاحی مشتقین فرزند میرامیرهوشنگ کد نامزد ۶۹۴۹

۷۴۳ – آقای محسن فتاحیان فرزند رحمت اله کد نامزد ۶۹۵۱

۷۴۴ – آقای علی فتحی فرزند ولی اله کد نامزد ۶۹۵۲

۷۴۵ – آقای محمدجواد فتحی فرزند چراغ کد نامزد ۶۹۵۴

۷۴۶ – آقای میریحیی فخری فرزند میرعلی کد نامزد ۶۹۶۴

۷۴۷ – آقای علیرضا فرانیاء فرزند حسین کد نامزد ۶۹۶۸

۷۴۸ – آقای حبیب الله فراهانی فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۶۹۷۴

۷۴۹ – آقای کورش فرجی فرزند حجت الله کد نامزد ۶۹۷۹

۷۵۰ – آقای محمدرضا فردپارسا فرزند حسین کد نامزد ۶۹۸۵

۷۵۱ – آقای ناصر فرزان فر فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۹۸۷

۷۵۲ – آقای عباس فرودین فرزند محمد کد نامزد ۷۱۴۶

۷۵۳ – آقای لطف اله فروزنده دهکردی فرزند نصرالله کد نامزد ۷۱۴۷

۷۵۴ – آقای جواد فرهادنیا فرزند محمدعلی کد نامزد ۷۱۲۵

۷۵۵ – آقای عزیز فرهادی فرزند خانقلی کد نامزد ۷۱۲۶

۷۵۶ – آقای فرشاد فرهادی فرزند علی مشهور به فرهادی کد نامزد ۷۱۲۷

۷۵۷ – آقای محمود فرهنگی فرزند علی عمران کد نامزد ۷۱۴۵

۷۵۸ – آقای مهرداد فریدطالب نیا فرزند محمد کد نامزد ۷۱۴۸

۷۵۹ – خانم هاجر فلاح توتکار فرزند حسن کد نامزد ۷۱۵۸

۷۶۰ – آقای حسین فلاحی آذر فرزند اسداله مشهور به فلاحتی آذر کد نامزد ۷۱۶۲

۷۶۱ – آقای قاسمعلی فلاحیان فرزند عبداله کد نامزد ۷۱۶۵

۷۶۲ – آقای علی فلاحیان فرزند عبدل اله کد نامزد ۷۱۶۷

۷۶۳ – آقای یحیی فوزی فرزند ولی اله کد نامزد ۷۱۷۲

۷۶۴ – آقای قربان فولادی فرزند شاه وردی کد نامزد ۷۱۷۵

۷۶۵ – خانم ایراندخت فیاض فرزند غلامحسن کد نامزد ۷۱۷۸

۷۶۶ – آقای فرهاد فیروزنیا فرزند شیرعلی کد نامزد ۷۱۸۲

۷۶۷ – خانم محمد حسن قادری فرزند حسین مشهور به قادری کونگ فو کد نامزد ۷۱۹۶

۷۶۸ – آقای میلاد قاری حیدری فرزند علی رضا کد نامزد ۷۲۱۲

۷۶۹ – آقای سیدمجتبی قاسم پور فرزند سیدحسین کد نامزد ۷۲۱۴

۷۷۰ – آقای علی قاسمی فرزند درویش کد نامزد ۷۲۱۹

۷۷۱ – آقای کریم قاسمی فرزند صفرقلی کد نامزد ۷۲۴۱

۷۷۲ – آقای مسعود قاسمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۷۲۴۲

۷۷۳ – آقای محمدرضا قاسمی ندوشن فرزند علی کد نامزد ۷۲۴۸

۷۷۴ – آقای عمادالدین قاسمی پناه فرزند رضا کد نامزد ۷۲۴۶

۷۷۵ – آقای محمود قاسمیان فرزند محمد کد نامزد ۷۲۵۱

۷۷۶ – آقای محسن قاسمپور فرزند علی اکبر کد نامزد ۷۲۱۷

۷۷۷ – آقای محمدصادق قائم پناه فرزند شعبانعلی کد نامزد ۷۱۸۷

۷۷۸ – آقای محمد قائمی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۷۱۹۱

۷۷۹ – آقای سیدحسن قائمی نیری فرزند میر صالح کد نامزد ۷۱۹۲

۷۸۰ – آقای امیر قدرت نماشبستری فرزند محمود مشهور به شبستری کد نامزد ۷۲۵۸

۷۸۱ – آقای حمید قدیانی فرزند محمد کد نامزد ۷۲۶۱

۷۸۲ – آقای سیدرضا قدیری فرزند سید قدیر کد نامزد ۷۲۶۲

۷۸۳ – خانم سیده حمیده قدیری فرزند سید نعمت الله کد نامزد ۷۲۶۴

۷۸۴ – آقای ابوالفضل قراخانی فرزند غیب علی کد نامزد ۷۲۶۷

۷۸۵ – آقای داود قربان زاده فرزند محمود کد نامزد ۷۲۶۹

۷۸۶ – آقای سیدعلی قریشی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۷۲۸۲

۷۸۷ – آقای محمدتقی قزل سفلی فرزند مصطفی کد نامزد ۷۲۸۵

۷۸۸ – آقای مهدی قشقائی فرزند شاهرخ کد نامزد ۷۲۸۹

۷۸۹ – آقای عبدالرضا قلی پور فرزند گرشاسب کد نامزد ۷۲۹۸

۷۹۰ – آقای مهدی قلیچ خان فرزند محمد مشهور به قلیچ خانی کد نامزد ۷۴۱۶

۷۹۱ – خانم نوشین قناعتگر فرزند خسرو کد نامزد ۷۴۱۸

۷۹۲ – آقای حمید رضا قنبری فرزند رضا کد نامزد ۷۴۱۹

۷۹۳ – آقای حفیظ اله قنواتی اصل فرزند اسداله کد نامزد ۷۴۲۸

۷۹۴ – آقای محمدحسین قیصری فرزند حیدر کد نامزد ۷۴۵۴

۷۹۵ – آقای ابراهیم کارخانه ای فرزند محمد مشهور به کارخانه کد نامزد ۷۴۵۸

۷۹۶ – آقای مهرداد کارگری فرزند نوازاله کد نامزد ۷۴۶۱

۷۹۷ – آقای محمد کاسبان فرزند خسرو کد نامزد ۷۴۶۲

۷۹۸ – آقای حبیب اله کاسه ساز فرزند عباسعلی کد نامزد ۷۴۶۴

۷۹۹ – آقای محمدرضا کاشانی راد فرزند غلامرضا کد نامزد ۷۴۶۵

۸۰۰ – آقای رامین کاشف آذر فرزند فرمان کد نامزد ۷۴۶۷

۸۰۱ – آقای مصطفی کاشی ساز فرزند عباسعلی کد نامزد ۷۴۶۸

۸۰۲ – آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۷۴۶۹

۸۰۳ – آقای پرویز کاظمی فرزند درویش کد نامزد ۷۴۷۵

۸۰۴ – آقای رضا کاظمی فرزند محمد ولی کد نامزد ۷۴۷۶

۸۰۵ – آقای سیدموسی کاظمی فرزند سید شمس الدین کد نامزد ۷۴۷۸

۸۰۶ – خانم ویدا کاظمی فرزند رحیم کد نامزد ۷۴۸۱

۸۰۷ – آقای عباس کاظمی نجف آبادی فرزند قاسم کد نامزد ۷۴۸۴

۸۰۸ – آقای علی اکبر کائدخورده فرزند عبداله کد نامزد ۷۴۵۶

۸۰۹ – آقای اسداله کبریایی فرزند غلام حسین کد نامزد ۷۴۹۴

۸۱۰ – خانم زهرا کتابی فرزند قربانعلی کد نامزد ۷۴۹۵

۸۱۱ – آقای ابوالحسن کتابی فرد فرزند رحمن مشهور به کتابی کد نامزد ۷۴۹۶

۸۱۲ – آقای بهزاد کتیرائی فرزند غریب کد نامزد ۷۴۹۸

۸۱۳ – آقای رضا کرامتی فرزند محمد کد نامزد ۷۵۱۵

۸۱۴ – آقای امین کرباسی سلماسی فرزند حیدر کد نامزد ۷۵۱۶

۸۱۵ – آقای میثم کربلائی آقاجانی فرزند قدرت اله مشهور به کربلایی-پاکزاد کد نامزد ۷۵۱۷

۸۱۶ – آقای وحید کربلائی آقاملکی فرزند گداعلی کد نامزد ۷۵۱۸

۸۱۷ – آقای کیانوش کردی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۷۵۲۵

۸۱۸ – آقای ابوالفضل کرمی فرزند رجب کد نامزد ۷۵۲۹

۸۱۹ – آقای احمد کرمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۷۵۴۱

۸۲۰ – آقای حسن کرمی فرزند احمد کد نامزد ۷۵۴۲

۸۲۱ – آقای حسین کرمی فرزند محمدرضا کد نامزد ۷۵۴۵

۸۲۲ – آقای حسین کرمی فرزند احمد کد نامزد ۷۵۴۶

۸۲۳ – آقای علی اکبر کرمی فرزند حسن مشهور به اکبر کد نامزد ۷۵۴۷

۸۲۴ – آقای مصطفی کرمی فرزند خیراله کد نامزد ۷۵۴۸

۸۲۵ – آقای بهمن کرمی میرعزیزی فرزند نعمت اله کد نامزد ۷۵۴۹

۸۲۶ – آقای مهدی کریم زاده فرزند حسن کد نامزد ۷۵۶۷

۸۲۷ – آقای جواد کریم زادگان فرزند احمد کد نامزد ۷۵۶۵

۸۲۸ – آقای عباس کریم نژاد فرزند جعفر کد نامزد ۷۵۶۸

۸۲۹ – آقای احسان کریم پور فرزند حسین کد نامزد ۷۵۶۲

۸۳۰ – آقای مسعود کریم پورنطنزی فرزند قربانعلی مشهور به کریم پور کد نامزد ۷۵۶۴

۸۳۱ – آقای مجید کریملو فرزند علی کد نامزد ۷۵۶۹

۸۳۲ – آقای علی اکبر کریمی فرزند حسین کد نامزد ۷۵۷۶

۸۳۳ – آقای غلامرضا کریمی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۷۵۷۸

۸۳۴ – آقای محمد کریمی فرزند محمدرضا کد نامزد ۷۵۷۹

۸۳۵ – آقای محمدحسین کریمی فرزند علی محمد کد نامزد ۷۵۸۱

۸۳۶ – آقای جابر کریمی جشنی فرزند گلزار کد نامزد ۷۵۸۶

۸۳۷ – آقای محمدرضا کریمی کندزی فرزند دخیل اله مشهور به دکتر کریمی-مهندس کریمی کد نامزد ۷۵۸۷

۸۳۸ – آقای حمیدرضا کشاورزیان فرزند حسینعلی کد نامزد ۷۵۹۴

۸۳۹ – آقای محسن کشوری فرزند عباس کد نامزد ۷۵۹۷

۸۴۰ – آقای محمدرضا کشوری فرزند محمد رحیم کد نامزد ۷۵۹۸

۸۴۱ – آقای مجید کفاشی فرزند احمد کد نامزد ۷۶۱۲

۸۴۲ – آقای علی اکبر کلاته فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۶۱۵

۸۴۳ – آقای مختار کلانتری فرزند حسین کد نامزد ۷۶۱۶

۸۴۴ – آقای میثم کلانتری فرزند طاهر کد نامزد ۷۶۱۷

۸۴۵ – آقای محسن کلانتری سپهر فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۶۱۸

۸۴۶ – آقای مصطفی کواکبیان فرزند حاج آقا کد نامزد ۷۶۲۸

۸۴۷ – آقای اسمعیل کوثری فرزند محمدباقر مشهور به حاج محمد کد نامزد ۷۶۲۹

۸۴۸ – آقای رضا کوثری فرزند نعمت اله کد نامزد ۷۶۴۱

۸۴۹ – آقای مهدی کوچک زاده فرزند حسین کد نامزد ۷۶۴۵

۸۵۰ – آقای محمدلطیف کوچکیان زلیوا فرزند حسن کد نامزد ۷۶۴۶

۸۵۱ – آقای محمدامین کوهستانی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۷۶۴۹

۸۵۲ – آقای سیدحسین کیا فرزند سید هادی کد نامزد ۷۶۵۲

۸۵۳ – آقای اسماعیل کیان ارثی فرزند ابراهیم کد نامزد ۷۶۵۶

۸۵۴ – خانم هانیه کیانا فرزند حسین کد نامزد ۷۶۵۹

۸۵۵ – آقای غلامعباس کیانی فرزند خلیل کد نامزد ۷۶۷۲

۸۵۶ – آقای محمد کیانی فرزند مسعود کد نامزد ۷۶۷۴

۸۵۷ – آقای محمدباقر کیانی فرزند بهرام کد نامزد ۷۶۷۵

۸۵۸ – آقای محمدرضا کیوانفر فرزند علی کد نامزد ۷۶۸۲

۸۵۹ – آقای امیر کیوانی زاده فرزند علی کد نامزد ۷۶۸۴

۸۶۰ – آقای علی کیهانیان فرزند عباسقلی کد نامزد ۷۶۸۱

۸۶۱ – آقای محمد گرامی فرزند غلام کد نامزد ۷۶۸۶

۸۶۲ – آقای اصغر گرانمایه پور فرزند عباس مشهور به مهندس گرانمایه کد نامزد ۷۶۸۷

۸۶۳ – آقای علی اکبر گرجی ازندریانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر گرجی کد نامزد ۷۶۹۲

۸۶۴ – آقای احمد گردون پیرائی فرزند علی اکبر کد نامزد ۷۶۹۴

۸۶۵ – خانم مروارید گلزارفر فرزند اصغر کد نامزد ۷۸۱۶

۸۶۶ – آقای جعفر گلشن روغنی فرزند مهدی کد نامزد ۷۸۱۸

۸۶۷ – آقای علیرضا گل دامن فرزند حسین کد نامزد ۷۶۹۷

۸۶۸ – آقای میثم گل کار فرزند محسن کد نامزد ۷۸۱۲

۸۶۹ – آقای عبدالرضا گودرزی فرزند رضا قلی کد نامزد ۷۸۲۷

۸۷۰ – آقای علی گودرزی فرزند ولی اله کد نامزد ۷۸۲۸

۸۷۱ – آقای محمدجواد گودینی فرزند عباس کد نامزد ۷۸۴۱

۸۷۲ – آقای نادر گولانی فرزند اصغر کد نامزد ۷۸۴۲

۸۷۳ – خانم طاهره لامعی فرزند علی کد نامزد ۷۸۴۶

۸۷۴ – آقای شهرام لرستانی فرزند اسکندر مشهور به لرستانی کلهر کد نامزد ۷۸۴۸

۸۷۵ – آقای احمد لشکری فرزند باب اله کد نامزد ۷۸۴۹

۸۷۶ – آقای محمدعلی لطفی فرزند حسینعلی کد نامزد ۷۸۵۶

۸۷۷ – آقای احمد مازنی فرزند کربلائی کد نامزد ۷۸۶۹

۸۷۸ – خانم پروانه مافی فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۸۷۱

۸۷۹ – آقای احمد مالکی فرزند حسن کد نامزد ۷۸۷۴

۸۸۰ – آقای جلال مالمیر فرزند یارمحمد کد نامزد ۷۸۷۵

۸۸۱ – خانم مینا متولی فرزند اقاجان کد نامزد ۷۸۹۵

۸۸۲ – خانم معصومه مجتبائی فرزند میر ابوالحسن کد نامزد ۷۸۹۶

۸۸۳ – آقای مرتضی مجیدی راد فرزند صفر کد نامزد ۷۹۱۲

۸۸۴ – آقای محمدمسعود محبی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۷۹۱۷

۸۸۵ – آقای علیرضا محجوب فرزند غلامرضا کد نامزد ۷۹۲۶

۸۸۶ – آقای حسین محجوب پیله رود فرزند قربانعلی کد نامزد ۷۹۲۷

۸۸۷ – آقای مهدی محجوبی فرزند امیر مشهور به مرتضی کد نامزد ۷۹۲۸

۸۸۸ – آقای صالح محقق حضرتی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر حضرتی کد نامزد ۷۹۴۵

۸۸۹ – آقای قاسم محمدامینی فرزند حاجی آقا کد نامزد ۷۹۴۶

۸۹۰ – آقای ولی الله محمدجعفری فرزند ولی الله کد نامزد ۷۹۴۸

۸۹۱ – آقای سعید محمدحسینی فرزند سلام اله کد نامزد ۷۹۵۱

۸۹۲ – آقای مجتبی محمدحسینی فرزند کرمعلی کد نامزد ۷۹۵۲

۸۹۳ – آقای محمدابراهیم محمدخانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۷۹۵۴

۸۹۴ – خانم منیژه محمدزکی فرزند محمد کد نامزد ۷۹۵۷

۸۹۵ – خانم اعظم محمدظاهری فرزند فتح اله کد نامزد ۷۹۵۹

۸۹۶ – آقای غلامرضا محمدنژادفردقره لر فرزند ممی کد نامزد ۷۹۶۴

۸۹۷ – آقای بیژن محمدی فرزند ظاهر علی کد نامزد ۷۹۶۵

۸۹۸ – آقای حسین محمدی فرزند رفیع کد نامزد ۷۹۶۷

۸۹۹ – آقای حمید محمدی فرزند جعفر قلی کد نامزد ۷۹۶۸

۹۰۰ – آقای داود محمدی فرزند مراد کد نامزد ۷۹۶۹

۹۰۱ – خانم سهیلا محمدی فرزند حاجی کد نامزد ۷۹۷۴

۹۰۲ – آقای سیداسداله محمدی فرزند سید عبدالحمید کد نامزد ۷۹۷۶

۹۰۳ – آقای شمس اله محمدی فرزند دستگیر علی کد نامزد ۷۹۷۸

۹۰۴ – خانم شهناز محمدی فرزند حبیب الله کد نامزد ۷۹۸۱

۹۰۵ – آقای صفرعلی محمدی فرزند علی اکبر مشهور به مهندس محمدی کد نامزد ۷۹۸۲

۹۰۶ – آقای ماشااله محمدی فرزند جعفر کد نامزد ۷۹۸۶

۹۰۷ – آقای مهدی محمدی فرزند علی اوسط کد نامزد ۸۱۲۴

۹۰۸ – آقای مهدی محمدی فرزند محمد حسین کد نامزد ۸۱۲۵

۹۰۹ – آقای موسی محمدی فرزند علی کد نامزد ۸۱۲۶

۹۱۰ – آقای علیرضا محمدی آریا فرزند اسماعیل کد نامزد ۸۱۲۷

۹۱۱ – آقای محمدحسین محمدی هدلو فرزند محمدرضا کد نامزد ۸۱۲۹

۹۱۲ – آقای مصطفی محمدیان فرزند اصغر کد نامزد ۸۱۴۲

۹۱۳ – آقای رضا محمدیان گرنگاه فرزند محمد مشهور به رضا اهری کد نامزد ۸۱۴۵

۹۱۴ – آقای امیر محمودزاده فرزند احمد کد نامزد ۸۱۴۷

۹۱۵ – خانم شهلا محمودی فرزند حجت اله کد نامزد ۸۱۵۱

۹۱۶ – آقای رجبعلی محمودیان فرزند محمدرحیم کد نامزد ۸۱۶۲

۹۱۷ – آقای محمد مختارجوزانی فرزند حمید کد نامزد ۸۱۶۷

۹۱۸ – خانم رقیه مختاری فرزند حسین کد نامزد ۸۱۶۸

۹۱۹ – خانم فاطمه مخدومی ارضتی فرزند نجیب اله کد نامزد ۸۱۷۱

۹۲۰ – آقای حمیدرضا مداح فرزند نعمت کد نامزد ۸۱۷۵

۹۲۱ – آقای مهران مددیان فرزند مرتضی کد نامزد ۸۱۸۴

۹۲۲ – آقای محمدعلی مدرسین فرزند محمدتقی کد نامزد ۸۱۸۷

۹۲۳ – آقای حمیدرضا مدیری فرزند محسن کد نامزد ۸۱۹۱

۹۲۴ – آقای علی اکبر مراتی فرزند محمد کد نامزد ۸۱۹۲

۹۲۵ – آقای محمدتقی مرادقلی فرزند رضا کد نامزد ۸۱۹۴

۹۲۶ – آقای جواد مرادی فرزند لطیف کد نامزد ۸۱۹۶

۹۲۷ – آقای رضا مرادی فرزند صفدر کد نامزد ۸۲۱۲

۹۲۸ – آقای رضا مرادی فرزند حاجی محمد کد نامزد ۸۱۹۸

۹۲۹ – آقای رضا مرادی فرزند حسین علی کد نامزد ۸۲۱۴

۹۳۰ – آقای سیاوش مرادی فرزند ناصر کد نامزد ۸۲۱۵

۹۳۱ – آقای غلامرضا مرادی فرزند رضا قلی کد نامزد ۸۲۱۷

۹۳۲ – خانم مرضیه مرادی فرزند احمد کد نامزد ۸۲۱۸

۹۳۳ – آقای شهرام مرادی دهقی فرزند کشاورز کد نامزد ۸۲۴۲

۹۳۴ – آقای اسحاق مرادیان فرزند امیدعلی کد نامزد ۸۲۴۷

۹۳۵ – آقای سیداصغر مرتضی فرزند سید رضا کد نامزد ۸۲۴۸

۹۳۶ – آقای سید محمد رضا مرندی فرزند عسگر مشهور به دکتر مرندی کد نامزد ۸۲۵۲

۹۳۷ – آقای محمدرضا مرویان صفارزاده فرزند علی اکبر مشهور به مروی کد نامزد ۸۲۵۴

۹۳۸ – آقای عادل مزاری فرزند علی مشهور به زاهدانی کد نامزد ۸۲۵۶

۹۳۹ – آقای عباس مزینانی فرزند علی اصغر کد نامزد ۸۲۵۸

۹۴۰ – آقای رضا مسکنی بیجارپسی فرزند محمد علی کد نامزد ۸۲۶۲

۹۴۱ – آقای حمیدرضا مشایخی فرزند احمد رضا کد نامزد ۸۲۶۴

۹۴۲ – آقای احمد مشیدی فرزند علی کد نامزد ۸۲۶۹

۹۴۳ – آقای غلامرضا مشیری فرزند محمود کد نامزد ۸۲۷۲

۹۴۴ – آقای غلامرضا مصباحی مقدم فرزند اسمعیل مشهور به مقدم – مصباحی – مصباح کد نامزد ۸۲۷۵

۹۴۵ – آقای محمدمحسن مصحفی فرزند فرج کد نامزد ۸۲۷۶

۹۴۶ – آقای هادی مصدق فرزند حسین کد نامزد ۸۲۷۸

۹۴۷ – آقای محمدرضا مصطفائی فرزند هادی کد نامزد ۸۲۸۱

۹۴۸ – آقای حسین مصلحی فرزند محمد کد نامزد ۸۲۸۶

۹۴۹ – آقای عبدالهادی مطلق فرزند فضل اله کد نامزد ۸۲۸۹

۹۵۰ – آقای علی مطهری فرزند مرتضی مشهور به مطهری کد نامزد ۸۲۹۲

۹۵۱ – خانم فاطمه مطیع فرزند علی محمد کد نامزد ۸۲۹۵

۹۵۲ – آقای حسین مظفر فرزند رحم خدا کد نامزد ۸۲۹۸

۹۵۳ – آقای علیرضا مظلوم رهنی فرزند محمدعلی کد نامزد ۸۴۱۵

۹۵۴ – آقای محمد معتقدلاریجانی فرزند حبیب اله مشهور به دکتر لاریجانی کد نامزد ۸۴۲۴

۹۵۵ – آقای مرتضی معدنی پورکرمانشاهی فرزند علی کد نامزد ۸۴۲۶

۹۵۶ – آقای محمد معروفی فرزند نعمت الله کد نامزد ۸۴۲۸

۹۵۷ – آقای عباس معصوم زاده فرزند آسیدعلی کد نامزد ۸۴۵۱

۹۵۸ – خانم ماه بانو معصوم زاده فرزند رضا کد نامزد ۸۴۵۲

۹۵۹ – آقای جعفر معصومی فرزند نظرعلی کد نامزد ۸۴۵۴

۹۶۰ – آقای رحیم معصومی فرزند سلیمان کد نامزد ۸۴۵۶

۹۶۱ – آقای مجید معظمی گودرزی فرزند جمشید مشهور به گودرزی کد نامزد ۸۴۵۸

۹۶۲ – آقای سجاد معین فارسانی فرزند نورعلی مشهور به معین کد نامزد ۸۴۶۱

۹۶۳ – آقای حمید معین فرد فرزند علیرضا کد نامزد ۸۴۶۴

۹۶۴ – آقای مصطفی معینی ارانی فرزند محمد کد نامزد ۸۴۶۷

۹۶۵ – آقای حسین مفتح فرزند رمضانعلی کد نامزد ۸۴۶۹

۹۶۶ – آقای محمدرضا مفتح فرزند محمد کد نامزد ۸۴۷۱

۹۶۷ – آقای علیرضا مفیدی پورنیستانک فرزند حسین کد نامزد ۸۴۷۲

۹۶۸ – خانم سیده صدیقه مقامی فرزند سیدعلی کد نامزد ۸۴۷۴

۹۶۹ – خانم فرزانه مقتدر فرزند اسماعیل کد نامزد ۸۴۷۵

۹۷۰ – آقای محمود مقدم فرزند سلطانعلی کد نامزد ۸۴۷۸

۹۷۱ – آقای حمید مقصودیان فرزند جعفر کد نامزد ۸۴۸۱

۹۷۲ – آقای حجت اله مقیمی فرزند محمد علی کد نامزد ۸۴۸۲

۹۷۳ – آقای مجتبی ملابخشی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۸۴۹۱

۹۷۴ – آقای محمد ملاحسینی فرزند غلامرضا مشهور به رازی کد نامزد ۸۴۹۲

۹۷۵ – آقای مصطفی ملاصالحی فرزند حسین کد نامزد ۸۴۹۴

۹۷۶ – آقای جبرائیل ملکی فرزند شکور علی کد نامزد ۸۵۱۵

۹۷۷ – خانم معصومه ملکی فرزند رحمن کد نامزد ۸۵۱۷

۹۷۸ – آقای محمدرضا ملکی کهکی فرزند حسینعلی کد نامزد ۸۵۱۸

۹۷۹ – آقای محمد ملکی نظری فرزند مرتضی کد نامزد ۸۵۱۹

۹۸۰ – خانم زهرا ممتاز فرزند حشمت اله مشهور به قمشه ای کد نامزد ۸۵۲۴

۹۸۱ – آقای محمدتقی منجذبی فرزند غلامحسین مشهور به مهندس حلوایی کد نامزد ۸۵۲۸

۹۸۲ – خانم مرضیه منصف فرزند حسین کد نامزد ۸۵۴۲

۹۸۳ – آقای مجتبی منصوری ارمکی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۵۴۶

۹۸۴ – آقای مهدی منصوری مهر فرزند حکمت اله کد نامزد ۸۵۴۷

۹۸۵ – خانم فاطمه منصوریان فرزند محمد تقی کد نامزد ۸۵۴۸

۹۸۶ – آقای سید محمد موحد فرزند سید مظفر مشهور به حاجی محمد موحد(الله یار) کد نامزد ۸۵۹۷

۹۸۷ – آقای محمدعلی موذن تبار فرزند محمد مهدی کد نامزد ۸۵۹۸

۹۸۸ – خانم بتول سادات موسوی فرزند یحی کد نامزد ۸۶۱۴

۹۸۹ – آقای سیدسعید موسوی فرزند سید عباس کد نامزد ۸۶۱۶

۹۹۰ – آقای سیدعلی موسوی فرزند سید موسی مشهور به موسوی خراسانی کد نامزد ۸۶۱۷

۹۹۱ – آقای سیدفرید موسوی فرزند سید عبداله کد نامزد ۸۶۱۹

۹۹۲ – آقای سید ابوالفضل موسوی جنگلی فرزند سید محمود کد نامزد ۸۶۲۹

۹۹۳ – آقای سیدمرتضی موسوی محب فرزند سید رحمت اله کد نامزد ۸۶۴۵

۹۹۴ – خانم عاتکه موسوی نسل خامنه فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۸۶۴۶

۹۹۵ – آقای محمد موسی خانی فرزند الماس کد نامزد ۸۶۴۹

۹۹۶ – آقای صادق مهدوی فرزند صادق کد نامزد ۸۵۶۸

۹۹۷ – آقای لطف اله مهدوی فرزند فتح ا… کد نامزد ۸۵۶۹

۹۹۸ – خانم مریم مهدوی فرزند عزت اله کد نامزد ۸۵۷۱

۹۹۹ – آقای حسن مهدوی شهری فرزند خلیل کد نامزد ۸۵۷۲

۱۰۰۰ – آقای سیدعلی مهربان فرزند سید مهدی کد نامزد ۸۵۸۴

۱۰۰۱ – آقای حبیب اله مهرجو فرزند محمود کد نامزد ۸۵۸۷

۱۰۰۲ – آقای علیرضا مهرعلی زاده فرزند پرویز مشهور به رامین کد نامزد ۸۵۸۹

۱۰۰۳ – آقای عباسعلی مهرعلیان فرزند عینعلی کد نامزد ۸۵۹۲

۱۰۰۴ – آقای علی مهرعلیان فرزند اسمعلی کد نامزد ۸۵۹۴

۱۰۰۵ – آقای مصطفی مهری فرزند اصغر کد نامزد ۸۵۹۵

۱۰۰۶ – آقای سید محمد میر کاظمی فرزند سید رضا کد نامزد ۸۶۵۷

۱۰۰۷ – آقای سیدمجتبی میررضائی رودکی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۸۶۷۱

۱۰۰۸ – آقای اسماعیل میرزائی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۶۷۴

۱۰۰۹ – آقای افشین میرزائی فرزند منصور کد نامزد ۸۶۷۵

۱۰۱۰ – آقای حمیدرضا میرزائی فرزند امراله کد نامزد ۸۶۷۶

۱۰۱۱ – آقای سیدرضا میرزائی فرزند سید علی اکبر کد نامزد ۸۶۷۹

۱۰۱۲ – آقای صدرالدین میرزائی فرزند عبداله کد نامزد ۸۶۸۱

۱۰۱۳ – آقای عباس میرزائی فرزند عطاء الله کد نامزد ۸۶۸۲

۱۰۱۴ – خانم صبا میرزائی مقدم فرزند فتح اله کد نامزد ۸۶۸۵

۱۰۱۵ – خانم فاطمه میرسعیدقاضی فرزند محمد مشهور به دکتر قاضی کد نامزد ۸۶۹۱

۱۰۱۶ – خانم فاطمه میرعزیزی فرزند عزیزاله کد نامزد ۸۶۹۵

۱۰۱۷ – آقای سیدمسعود میرکاظمی فرزند سید حسن مشهور به میر کاظمی کد نامزد ۸۶۹۶

۱۰۱۸ – آقای سیدداود میرمحمدی فرزند سید علی کد نامزد ۸۶۹۸

۱۰۱۹ – آقای سیدیحیی میرمعینی فرزند سید بهاالدین کد نامزد ۸۷۱۴

۱۰۲۰ – آقای سیدیداله میرنظامی فرزند سید نعمت الله کد نامزد ۸۷۱۷

۱۰۲۱ – آقای سیدحسین میرهادی فرزند سیدعلی مشهور به حسین بن علی کد نامزد ۸۷۱۸

۱۰۲۲ – آقای سیدمجتبی میری فرزند سید محمد تقی کد نامزد ۸۷۱۹

۱۰۲۳ – آقای حسین میزان فرزند عبدالعلی کد نامزد ۸۷۲۵

۱۰۲۴ – آقای امیراحمد مؤمنی ها فرزند علی کد نامزد ۷۸۶۷

۱۰۲۵ – آقای محمدصادق ناجی فرزند مهدی مشهور به محمد کد نامزد ۸۷۲۹

۱۰۲۶ – آقای الیاس نادران فرزند حیدرعلی کد نامزد ۸۷۴۱

۱۰۲۷ – آقای اسمعیل ناصری فرزند حسین مشهور به مهندس ناصری کد نامزد ۸۷۴۹

۱۰۲۸ – آقای محمد ناظمی اردکانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۷۵۸

۱۰۲۹ – آقای صمد نائیج بندپی فرزند علی اکبر کد نامزد ۸۷۲۸

۱۰۳۰ – آقای سید محمود نبویان فرزند مهدی کد نامزد ۸۷۶۱

۱۰۳۱ – آقای علی نجات بخش اصفهانی فرزند احمد کد نامزد ۸۷۶۷

۱۰۳۲ – آقای مهدی نجات نیا فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۸۷۶۸

۱۰۳۳ – آقای سعید نجار فرزند اسد کد نامزد ۸۷۶۹

۱۰۳۴ – آقای محمدرضا نجفی فرزند امیر مشهور به علیرضا کد نامزد ۸۷۸۴

۱۰۳۵ – آقای مهدی نجفی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۸۷۸۶

۱۰۳۶ – آقای ضیاءالدین نجفی جیلانی فرزند شریف حسن مشهور به مهندس جیلانی کد نامزد ۸۷۹۱

۱۰۳۷ – آقای علی نجفی خوشرودی فرزند رمضان علی کد نامزد ۸۷۹۲

۱۰۳۸ – خانم زهرا نجفی قیطاس آبادی فرزند هاشم کد نامزد ۸۷۹۴

۱۰۳۹ – آقای افشین نخبه فلاح فرزند کتابعلی کد نامزد ۸۷۹۶

۱۰۴۰ – آقای اسمعیل نخعی فرزند علی کد نامزد ۸۷۹۷

۱۰۴۱ – خانم منیژه نصراله زاده فرزند نقی کد نامزد ۸۹۱۸

۱۰۴۲ – آقای سعید نصرتی فرزند نصرت کد نامزد ۸۹۲۴

۱۰۴۳ – آقای روح اله نصیری فرزند اسداله کد نامزد ۸۹۲۶

۱۰۴۴ – آقای فضل اله نصیری فرزند حمزه کد نامزد ۸۹۲۷

۱۰۴۵ – آقای علی رضا نظری فرزند جعفر کد نامزد ۸۹۴۱

۱۰۴۶ – آقای بهروز نعمتی فرزند علی هاشم مشهور به حاج بهروز کد نامزد ۸۹۴۹

۱۰۴۷ – آقای حنیف نعمتی فرزند عباسعلی کد نامزد ۸۹۵۲

۱۰۴۸ – آقای مجید نقوی فرزند عباس کد نامزد ۸۹۶۴

۱۰۴۹ – آقای بیژن نوباوه وطن فرزند علی اکبر کد نامزد ۸۹۷۶

۱۰۵۰ – خانم منیره نوبخت فرزند عباس کد نامزد ۸۹۷۸

۱۰۵۱ – آقای اکبر نوبخت ساران فرزند لطف الله کد نامزد ۸۹۸۲

۱۰۵۲ – آقای رحمان نوبخت نیا فرزند اصغر کد نامزد ۸۹۸۴

۱۰۵۳ – آقای مرتضی نوجوان فرزند امیر کد نامزد ۸۹۸۵

۱۰۵۴ – آقای نیما نوروزی فرزند بهرام کد نامزد ۹۱۲۷

۱۰۵۵ – آقای حسین نوری فرزند محمدعلی کد نامزد ۹۱۲۸

۱۰۵۶ – آقای محمود نوری شمس آباد فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۹۱۴۱

۱۰۵۷ – آقای فتاح نیازی فرزند مسیب کد نامزد ۹۱۴۶

۱۰۵۸ – آقای محسن نیک سرشت فرزند محمد کد نامزد ۹۱۴۹

۱۰۵۹ – آقای محمدحسین نیک نام فرزند محمود کد نامزد ۹۱۵۴

۱۰۶۰ – آقای سعید نیکخواه بهرامی فرزند عبداله کد نامزد ۹۱۵۹

۱۰۶۱ – آقای عباس نیکوپور فرزند حسین مشهور به نیکپور کد نامزد ۹۱۶۱

۱۰۶۲ – آقای مصطفی نیکپور فرزند هوشنگ کد نامزد ۹۱۵۷

۱۰۶۳ – آقای فرید نیلی فرزند محمد کد نامزد ۹۱۶۷

۱۰۶۴ – خانم فروغ نیلی احمدآبادی فرزند محمدحسین کد نامزد ۹۱۶۸

۱۰۶۵ – آقای مصطفی واحدشیرتری فرزند گل محمد مشهور به شیرتری کد نامزد ۹۲۴۸

۱۰۶۶ – آقای حسین واحدی فرزند محمد مراد کد نامزد ۹۲۴۹

۱۰۶۷ – آقای مجید واشقانی فراهانی فرزند امیدعلی کد نامزد ۹۲۵۷

۱۰۶۸ – آقای امید واضحی آشتیانی فرزند مسلم کد نامزد ۹۲۵۹

۱۰۶۹ – آقای حسام الدین واعظ فرزند محمد مشهور به واعظ زاده کد نامزد ۹۲۶۱

۱۰۷۰ – آقای مهدی واعظی فرزند عبدالله کد نامزد ۹۲۶۴

۱۰۷۱ – آقای محمدرضا واعظی جزه فرزند محسن کد نامزد ۹۲۶۵

۱۰۷۲ – خانم راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد نامزد ۹۲۶۸

۱۰۷۳ – آقای محمدرضا وجدانی فرزند عباس کد نامزد ۹۲۷۲

۱۰۷۴ – خانم مرضیه وحیددستجردی فرزند سیف الله کد نامزد ۹۲۷۴

۱۰۷۵ – خانم صدیقه وطن خواه فرزند محمد کد نامزد ۹۲۷۶

۱۰۷۶ – خانم لیلا وطن خواه کاشی فرزند محمد مشهور به وطن خواه کد نامزد ۹۲۷۸

۱۰۷۷ – آقای محمدرضا وفائی زاده فرزند حسین مشهور به دکتر وفایی کد نامزد ۹۲۸۲

۱۰۷۸ – آقای محمدحسن وکیل پور فرزند قربان کد نامزد ۹۲۸۵

۱۰۷۹ – آقای مهدی وکیل پور فرزند جعفر کد نامزد ۹۲۸۶

۱۰۸۰ – آقای محمدعلی وکیلی فرزند محمدعلی کد نامزد ۹۲۸۷

۱۰۸۱ – آقای غلامعلی ولائی فرزند یداله کد نامزد ۹۲۸۹

۱۰۸۲ – آقای اکبر ولی زاده فرزند ولی کد نامزد ۹۲۹۱

۱۰۸۳ – آقای محمد ولی زاده فرزند محمد علی کد نامزد ۹۲۹۴

۱۰۸۴ – آقای علیرضا هاتفی اردکانی فرزند حبیب کد نامزد ۹۱۷۱

۱۰۸۵ – آقای بیژن هادی فرزند محمد قلی کد نامزد ۹۱۷۲

۱۰۸۶ – آقای عبدالرضا هاشم زائی فرزند حسن کد نامزد ۹۱۷۵

۱۰۸۷ – آقای حسین هاشمی فرزند گل علی کد نامزد ۹۱۷۸

۱۰۸۸ – آقای سیدابوالقاسم هاشمی فرزند سیداحمد مشهور به مهندس هاشمی-سید-سید هاشمی کد نامزد

۹۱۷۹

۱۰۸۹ – آقای سیداکبر هاشمی فرزند سید محمود کد نامزد ۹۱۸۱

۱۰۹۰ – آقای سیدرضا هاشمی فرزند سید عبداله کد نامزد ۹۱۸۲

۱۰۹۱ – آقای سیدمحمدصادق هاشمی فرزند سید علی اکبر کد نامزد ۹۱۸۵

۱۰۹۲ – آقای سیدمهدی هاشمی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۹۱۸۶

۱۰۹۳ – آقای عبداله هاشمی فرزند محمد اسماعیل کد نامزد ۹۱۸۷

۱۰۹۴ – خانم فاطمه سادات هاشمی فرزند سید محمد کد نامزد ۹۱۸۹

۱۰۹۵ – آقای حسین هاشمی فر فرزند مهدی مشهور به هاشمی کد نامزد ۹۱۹۶

۱۰۹۶ – آقای جعفر هاشمی پور فرزند محمد علی کد نامزد ۹۱۹۵

۱۰۹۷ – آقای مهدی هژبری فرزند حسین کد نامزد ۹۲۱۶

۱۰۹۸ – آقای صالح همتی فرزند ولی کد نامزد ۹۲۱۷

۱۰۹۹ – آقای مقداد همتی فرزند محمدحسین کد نامزد ۹۲۱۸

۱۱۰۰ – آقای رضا همتی سرخه فرزند محمد کد نامزد ۹۲۱۹

۱۱۰۱ – خانم طاهره همیز فرزند حسین کد نامزد ۹۲۴۲

۱۱۰۲ – آقای مرتضی یاراحمدی فرزند علی محمد مشهور به کیوان کد نامزد ۹۴۱۲

۱۱۰۳ – آقای اسکندر یارنسب فرزند سپهدار کد نامزد ۹۴۱۴

۱۱۰۴ – آقای حسن یاسری فرزند همت اله کد نامزد ۹۴۱۵

۱۱۰۵ – آقای شهریار یاسی فرزند هرمز کد نامزد ۹۴۱۶

۱۱۰۶ – آقای کیارش یزدان فر فرزند علی اکبر کد نامزد ۹۴۲۵

۱۱۰۷ – خانم فاطمه یزدان مقدم فرزند علی مشهور به زهره کد نامزد ۹۴۲۶

۱۱۰۸ – آقای رهام یزدان پناه فرزند خیرالله کد نامزد ۹۴۱۹

۱۱۰۹ – آقای مهدی یزدان پناه فرزند اصغر کد نامزد ۹۴۲۱

۱۱۱۰ – آقای فرهاد یزدان پناه بهابادی فرزند غلامحسین مشهور به حمید کد نامزد ۹۴۲۴

۱۱۱۱ – آقای علی اصغر یزدانی فرزند جعفر کد نامزد ۹۴۲۸

۱۱۱۲ – خانم راضیه یزدانی وفا فرزند اسماعیل کد نامزد ۹۴۵۱

۱۱۱۳ – خانم رویا یعقوبی فرزند محمد کد نامزد ۹۴۵۲

۱۱۱۴ – آقای غلامرضا یعقوبی فرزند علیرضا کد نامزد ۹۴۵۴

۱۱۱۵ – آقای امیرحسین یوسف دوست فرزند مرتضی کد نامزد ۹۴۵۸

۱۱۱۶ – آقای علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد ۹۴۵۷

۱۱۱۷ – آقای حسن یوسفی فرزند یوسف کد نامزد ۹۴۶۱

۱۱۱۸ – آقای محمد یوسفی فرزند ناصر کد نامزد ۹۴۶۲

۱۱۱۹ – آقای محمدمهدی یوسفی فرزند حسین کد نامزد ۹۴۶۴

۱۱۲۰ – آقای ولی الله یوسفی فرزند راه خدا کد نامزد ۹۴۶۸

۱۱۲۱ – آقای محسن یوسفی قصابسرائی فرزند حسن کد نامزد ۹۴۷۱

 

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی 'زرتشتیان'

۱-کوروش آذرگشاسبی فرزند رشید کد نامزد ۱۲۱۴

۲- اسفندیار اختیاری کسنویه یزد فرزند بهمن مشهور به دکتر اختیاری کد نامزد ۱۲۱۵

۳- بهشید برخوردار فرزند مهران کد نامزد ۱۲۱۶

۴- پدرام سروش پور فرزند سروشیار کد نامزد ۱۲۱۷

۵- پیمان کشاورزیان فرزند سیروس کد نامزد ۱۲۱۸

 

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی'کلیمیان'

۱- همایون سامه یح نجف آبادی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۲۱۴

۲- سیامک مره صدق فرزند جهانگیر کلیمی کد نامزد ۱۲۱۶

 

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی 'آشوری و کلدانی'

۱- لورنس آنویه تکیه فرزند پطروس کد نامزد ۱۲۱۴

۲- یوناتن بت کلیا فرزند الیه کد نامزد ۱۲۱۵

۳- رامون یوسفی چمکی فرزند سامسون کد نامزد ۱۲۱۷

 

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی 'مسیحیان ارمنی شمال ایران'

۱- آلبرت بغزیان فرزند طیوان کد نامزد ۱۲۱۴

۲- کارن خانلری فرزند هرانت مشهور به خانلریان کد نامزد ۱۲۱۵

۳- ایوت دانیال نخجوان فرزند تپه فرزند بیک زاده کد نامزد ۱۲۱۶

۴- آندرانیک سیمونی فرزند طاطاوس کد نامزد ۱۲۱۸

۵- آربی طهماسیان هادانی فرزند آرارات کد نامزد ۱۲۱۹

 

* اسامی و مشخصات نامزدهای حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه :

۱- داود آهنگران فرزند یحیی کد نامزد ۱۲۱۴

۲- سیدمعزالدین احمدی فرزند سیدفخرالدین کد نامزد ۱۲۱۷

۳- محسن اکبری فرزند صفر کد نامزد ۱۲۱۹

۴- محسن جعفرقلی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۲

۵- عسگر جلالیان فرزند ملک کد ۱۲۵۴

۶- محسن جمالی مهر فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۶

۷- محمدمحسن حاجی حیدری فرزند محمود کد نامزد ۱۲۵۸

۸-منیرالسادات حسینی فرزند سیدکاظم کد نامزد ۱۲۵۹

۹-حمیدرضا خلیلی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۹

۱۰- روح اله درویش فرزند نبی اله کد نامزد ۱۲۷۱

۱۱- سیدمحمدباقر دریاباری فرزند سیدقاسم کدنامزد ۱۲۷۹

۱۲- احمد دماوند نژاد فرد فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۴

۱۳- احمد رستگار فرزند حمزه علی کد نامزد ۱۲۷۶

۱۴- سیداحمد رسولی نژاد فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد۱۲۷۸

۱۵- محمد سراج فرزند احمد علی کد نامزد ۱۲۸۵

۱۶- اسمعیل طاهری فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۸۹

۱۷- فاطمه عرب احمدی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۹۱

۱۸ – اصغر عرب جوادی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹۲

۱۹ – علیرضا فخاری فرزند محمدآقا کد نامزد ۱۲۹۵

۲۰- سیدحمید قریشی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۲۹۷

۲۱-عزت الله محمد غفوری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۶

۲۲- حمیدرضا مشهدی عباسی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۱۸

۲۳- حبیب الله ملکوتی فر فرزند فیروز کد نامزد ۱۴۲۱

۲۴- قاسم میرزایی نیکو فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۲۵

۲۵- بهزاد نوری نیری فرزند محمدشریف کد نامزد ۱۴۲۸

 

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه پاکدشت

۱- محمد جواد آخوندی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۱۴

۲ – علی بسطامی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۲۱۷

۳ – فرهاد بشیری فرزند محمد مشهور به حاج فرهاد- نماینده کد نامزد ۱۲۱۸

۴ – امیر حسین بوربور شیرازی فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۱

۵ – بابک بهرامی روشن فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۱۹

۶ – مؤمن تاجمیری فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۴۲

۷ – مهدی روشنک منش فرزند ناصر کد نامزد ۱۲۴۷

۸ – محمود زعفری رحقی فرزند مسلم کد نامزد ۱۲۴۸

۹ – حمیدرضا شیخ ویسی فرزند غلام علی کد نامزد ۱۲۵۱

۱۰ – اسماعیل صالحی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۵۴

۱۱ – رضا فیضی فرزند پرویز کد نامزد ۱۲۵۸

۱۲ – فیض اله قرایی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۲۵۹

۱۳ – محمد قمی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۱

۱۴ – احمد کاکاوند قلعه نوئی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۲۶۲

۱۵ – مهدی میرزایی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۶۵

۱۶ – حسین ندرلو فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۶۷

۱۷ – مرتضی واحدی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۶۸

 

* اسامی نامزدها حوزه انتخابیه بهارستان و رباط کریم :

۱- عزیز آقا زاده فرزند محمود کد نامزد ۱۲۱۴

۲- رحیم اسدی فرزند مجید کد نامزد ۱۲۱۷

۳- علی اصغری( آزاده علی اصغری) فرزند آقا جان کد نامزد ۱۲۴۱

۴- فیض الله افزونی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۴۵

۵- علی بابائی فرزند زیار کد نامزد ۱۲۴۸

۶- بیت اله بدرلو فرزند فتح الله کد نامزد ۱۲۴۹

۷- شاهپور پرنیا فرزند بلال کد نامزد ۱۲۵۱

۸- احمد حسین زاده کشانی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۲۵۸

۹- عباس خیری نژاد داشبلاغ(شیخ عباس – شیخ خیری)فرزند فریدون کد نامزد ۱۲۶۲

۱۰- اصغر ربانی فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۵

۱۱- مریم زارع فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۲۶۷

۱۲- بهزاد زنجانی نژاد فرد فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷۱

۱۳- ابراهیم سلطانی فرزند غلام حسن کد نامزد ۱۲۷۲

۱۴- محمد مهدی سلیمی فرزند سلیم کد نامزد ۱۲۷۴

۱۵ – علی شامی خاکی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۲۷۵

۱۶ – محمود صادقی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۷۹

۱۷- مصطفی عاشوری فرزند محمود کد نامزد ۱۲۸۱

۱۸- سید محمد علوی فرزند سید یوسف کد نامزد ۱۲۸۶

۱۹- عباس فتحی(حاج عباس) فرزند پرویز کد نامزد ۱۲۸۷

۲۰- محسن فیض اللهی(استاد فیض اللهی) فرزند فتح الله کد نامزد ۱۲۹۱

۲۱- محمد علی فیض اللهی(علی فیض اللهی) فرزند حاج قدرت کد نامزد ۱۲۹۲

۲۲- الهه کرمعلی زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۸

۲۳- نادر کرمی دهلان فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۲

۲۴- پروانه کریمی فرزند احمد علی کد نامزد ۱۴۱۵

۲۵ – محسن مطهری راد فرزند نوروز علی کد نامزد ۱۴۱۹

۲۶- علی معارفیان فرزند جواد کد نامزد ۱۴۲۱

۲۷- محمود نجفلو فرزند الله وردی کد نامزد ۱۴۲۷

۲۸- ابراهیم نکو(ابراهیم نیکو) فرزند خانعلی کد نامزد ۱۴۲۹

۲۹- خدامعلی نورانی فرزند علی کد نامزد ۱۴۵۱

۳۰- حسن نوروزی(شریعت) فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۴۵۲

۳۱- محمد نیکنام فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۵۴

 

ادامه دارد ….

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن