مدیریت شهری

قیمت انواع گوشت گرم گوسفندی تنظیم بازار در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش شورا‌آنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین و به نقل از معاونت بازرگانی، پس از هماهنگی این سازمان با شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت گرم گوسفندی تنظیم بازار در بیش از ۱۱۹ میدان و بازار میوه و تره بار شهرداری تهران عرضه شد.

گوشت گرم گوسفندی با قیمت ران ۴۳۰۰۰۰ ریال، شقه ۳۳۰۰۰۰ ریال، کف دست با ماهیچه ۴۲۰۰۰۰ ریال، سر دست نیم شقه ۳۲۰۰۰۰ ریال، ران نیم شقه ۳۴۰۰۰۰ ریال، گردن ۳۵۰۰۰۰ ریال، قلوه گاه ۲۵۰۰۰۰ ریال و راسته ۳۵۰۰۰۰ ریال عرضه می‌شود که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت. 

طبق گزارشات، این اقدام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار موجب کنترل قیمت گوشت گوسفندی در سطح شهر شده است.

گفتنی است، شهروندان می‌توانند برای تهیه نیازهای روزانه خود به میادین و بازارهای میوه و تره باری که لیست آن در ادامه می‌آید مراجعه نمایند.

گوشت تنظیم بازار بسته بندی شرکتی
ردیفنام میدان / بازارساختارشمارهکاربریتوضیحات
۱شهرانغرفه۸بخش پروتئینی 
۲شهدای آتش نشانیکانکس۵بخش پروتئینی 
۳امیرکبیرکانکس۵بخش پروتئینی 
۴شهدای محله قائمکانکس۳بخش پروتئینی 
۵لطیف فرکانکس۷بخش پروتئینی 
۶شهید باقریغرفه۳بخش پروتئینی 
۷امید دژبانکانکس۲بخش پروتئینی 
۸سردار جنگلغرفه۱۰بخش پروتئینی 
۹براتلوکانکس۲بخش پروتئینی 
۱۰شریفغرفه۱بخش پروتئینی 
۱۱نصرغرفه۵بخش پروتئینی 
۱۲ویلاشهرکانکس۴بخش پروتئینی 
۱۳سهروردیغرفه۲بخش پروتئینی 
۱۴فدککانکس۱بخش پروتئینی 
۱۵تهرانسرغرفه۲۱بخش پروتئینی 
۱۶یاسغرفه۲بخش پروتئینی 
۱۷شهید کیانیغرفه۲بخش پروتئینی 
۱۸ابوذرغرفه۸بخش پروتئینی 
۱۹هفده شهریورکانکس۳بخش پروتئینی 
۲۰دادمانغرفه۳بخش پروتئینی 
۲۱شیخ بهاییغرفه۳بخش پروتئینی 
۲۲زرگندهغرفه۱۰بخش پروتئینی 
۲۳مشیریهغرفه۵بخش پروتئینی 
۲۴صادقیهغرفه۱۷بخش پروتئینی 
۲۵خلیج فارسکانکس۱بخش پروتئینی 
۲۶مهستانغرفه۳بخش پروتئینی 
۲۷شهرک ولیعصرکانکس۳و۴بخش پروتئینی 
۲۸اکباتانکانکس۲۱بخش پروتئینی 
۲۹ولنجکغرفه۷بخش پروتئینی 
۳۰امامزاده قاسمغرفه۲بخش پروتئینی 
۳۱بهرودکانکس۸بخش پروتئینی 
۳۲نسیمغرفه۳بخش پروتئینی 
۳۳لواسانیغرفه۱۴بخش پروتئینی 
۳۴نوابغرفه۳بخش پروتئینی 
۳۵جلال آل احمدغرفه۲۳بخش پروتئینی 
۳۶چیتگرکانکس۳بخش پروتئینی 
۳۷معلمغرفه۴بخش پروتئینی 
۳۸اختیاریهغرفه۸بخش پروتئینی 
۳۹احمدیهکانکس۳بخش پروتئینی 
۴۰میردامادغرفه۲بخش پروتئینی 
۴۱شهدای محله جیغرفه۱بخش پروتئینی 
۴۲شهید غیبیغرفه۱۲بخش پروتئینی 
۴۳نبی پورغرفه۴بخش پروتئینی 
۴۴مجیدیهغرفه۱۵بخش پروتئینی 
۴۵صفائیهغرفه۳بخش پروتئینی 
۴۶هرویغرفه۲۳بخش پروتئینی 
۴۷کوهستان غرفه۱۳بخش پروتئینی 
۴۸کیانشهرغرفه۲بخش پروتئینی 
۴۹آزادگانغرفه۱بخش پروتئینی 
۵۰گلبرگغرفه۳بخش پروتئینی 
۵۱آزادگانغرفه۲بخش پروتئینی 
۵۲ترنجغرفه۲بخش پروتئینی 
۵۳توحیدغرفه۳بخش پروتئینی 
۵۴حکیمیه۲کانکس۸بخش پروتئینی 
۵۵توانیرغرفه۵بخش پروتئینی 
۵۶برادران حسنیغرفه۲بخش پروتئینی 
۵۷جاجرودغرفه۸بخش پروتئینی 
۵۸مهر (خاقانی)غرفه۲بخش پروتئینی 
۵۹بروجردیغرفه۲بخش پروتئینی 
۶۰دریاغرفه۶بخش پروتئینی 
۶۱شهید رجاییغرفه۶و۷بخش پروتئینی 
۶۲دارآبادغرفه۴بخش پروتئینی 
۶۳شهرک لالهکانکس۶بخش پروتئینی 
۶۴بلوار پروینغرفه۱۲بخش پروتئینی 
۶۵آذرنجاتغرفه۳بخش پروتئینی 
۶۶پیروزانغرفه۳بخش پروتئینی 
۶۷کارونغرفه۱۰بخش پروتئینی 
۶۸آذرشهرکانکس۳بخش پروتئینی 
۶۹شیرودیغرفه۲بخش پروتئینی 
۷۰اشراقغرفه۲بخش پروتئینی 
۷۱قلمستانغرفه۳و۴بخش پروتئینی 
۷۲ازگلغرفه۳بخش پروتئینی 
۷۳خرمرودیغرفه۶بخش پروتئینی 
۷۴یاخچی آبادغرفه۲بخش پروتئینی 
۷۵پونه عبدل آبادغرفه۲بخش پروتئینی 
۷۶ارمغرفه۱بخش پروتئینی 
۷۷گلسارغرفه۳بخش پروتئینی 
۷۸شهرک نفتغرفه۳بخش پروتئینی 
۷۹بعثتغرفه۵۶بخش پروتئینی 
۸۰شهرک بیمهغرفه۶بخش پروتئینی 
۸۱مسعودیهغرفه۵بخش پروتئینی 
۸۲رضویهغرفه۱۴بخش پروتئینی 
۸۳خاورشهرغرفه۹و۱۰بخش پروتئینی 
۸۴درکهغرفه۳بخش پروتئینی 
۸۵سامانغرفه۳بخش پروتئینی 
۸۶قره یاضیکانکس۶بخش پروتئینی 
۸۷شاهدغرفه۹بخش پروتئینی 
۸۸بهمنغرفه۷۱بخش پروتئینی 
۸۹بهارانغرفه۸بخش پروتئینی 
۹۰مدنی (نظام آباد)غرفه۱بخش پروتئینی 
۹۱بهارستانغرفه۲بخش پروتئینی 
۹۲بنفشهکانکس۴بخش پروتئینی 
۹۳شهرآراغرفه۱بخش پروتئینی 
۹۴سیزده آبانغرفه۱بخش پروتئینی 
۹۵سماءغرفه۲بخش پروتئینی 
۹۶پیروزیغرفه۱۰بخش پروتئینی 
۹۷شهرک آزادیغرفه۱بخش پروتئینی 
۹۸شهید قندیغرفه۶بخش پروتئینی 
۹۹جنت آبادغرفه۱۱بخش پروتئینی 
۱۰۰کنغرفه۳بخش پروتئینی 
۱۰۱شهید توکلیغرفه۳بخش پروتئینی 
۱۰۲مقدادغرفه۲بخش پروتئینی 
۱۰۳به آفرینغرفه۴بخش پروتئینی 
۱۰۴المپیکغرفه۷بخش پروتئینی 
۱۰۵ریماغرفه۳بخش پروتئینی 
۱۰۶شهرک قدسغرفه۱۲گوشت قرمز بسته بندی 
۱۰۷یادگار امامغرفه۱۰گوشت قرمز بسته بندی 
۱۰۸بهارهغرفه۹گوشت قرمز بسته بندی 
۱۰۹علامهکانکس۹گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۰حکیمیه۱غرفه۲گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۱گلشنغرفه۱۳گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۲لویزانکانکس۸گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۳تهران ویلاغرفه۱۹گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۴نارنجکانکس۱گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۵جمارانکانکس۱گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۶استاد نظرکانکس۱۳گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۷کرمانغرفه۲۴گوشت قرمز بسته بندی 
۱۱۸مهرگان*فروشگاهیبخش پروتئینیمشارکتی
۱۱۹پیامبر*فروشگاهیبخش پروتئینیمشارکتی
گوشت تنظیم بازار فله
ردیفنام میدان / بازارساختارشمارهکاربریتوضیحات
۱جلال آل احمدغرفه۲۵ و ۲۷لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲بهارانغرفه۱و۲و۳لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۳خرمرودیغرفه۵لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۴کیانشهرغرفه۸لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۵لواسانیغرفه۱۵لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۶ترنجغرفه۸لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۷ولنجکغرفه۹لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۸معلمغرفه۵لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۹ازگلغرفه۴لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۰کوهستانغرفه۸لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۱شهرانغرفه۱۱لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۲شهید باقریغرفه۶لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۳طرشتغرفه۹لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۴کارونغرفه۳لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۵آزادگانغرفه۴۲لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۶نصرغرفه۴لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۷سهروردیغرفه۲۲لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۸صادقیهغرفه۳۲/۱لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۱۹صادقیهغرفه۳۲/۲لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۰کردستانغرفه۷لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۱پیروزیغرفه۱لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۲بعثتغرفه۴۱و۴۲لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۳هرویغرفه۱۳لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۴تهرانسرغرفه۴و۵لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۵شهید غیبیغرفه۱۴لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۶آزادیغرفه۱۹لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۷ارغوانغرفه۳لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۸دادمانغرفه۴لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۲۹سردار جنگلغرفه۲۳لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۳۰دریاغرفه۹لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۳۱دارآبادغرفه۹لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۳۲توحیدغرفه۴لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۳۳المپیکغرفه۸لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
۳۴جنت آبادغرفه۱۰لاشه گوشت قرمز (قطعه بندی و بسته بندی در محل) 
گوشت تنظیم بازار بسته بندی شرکتی و فله
ردیفنام میدان / بازارساختارشمارهکاربریتوضیحات
۱حکمتغرفه۴بخش پروتئینی 
۲شکوفهغرفه۱بخش پروتئینی 
۳فردوس ۲غرفه۲بخش پروتئینی 
۴ قیطریه غرفه۴بخش پروتئینی 
۵دکتر هوشیارغرفه۲بخش پروتئینی 
۶نبردغرفه۱بخش پروتئینی 
۷خرانهغرفه۱۴بخش پروتئینی 
۸پونکغرفه۶بخش پروتئینی 
۹وردآوردغرفه۳بخش پروتئینی 
۱۰فرجامغرفه۲بخش پروتئینی 
۱۱زیتونغرفه۱بخش پروتئینی 
۱۲سازمان برنامه جنوبیغرفه۲بخش پروتئینی 
۱۳اندیشهغرفه۲بخش پروتئینی 
۱۴میثم (میرهاشمی)غرفه۱بخش پروتئینی 
۱۵جمالزادهغرفه۳بخش پروتئینی 
۱۶کریمی شیرازیغرفه۳بخش پروتئینی 
۱۷کالادغرفه۴بخش پروتئینی 
۱۸زیبادشتغرفه۶بخش پروتئینی 
۱۹دولت آبادغرفه۴بخش پروتئینی 
۲۰ایثارغرفه۱۰بخش پروتئینی 
۲۱منیریهغرفه۴بخش پروتئینی 
۲۲صیاد شیرازیغرفه۳بخش پروتئینی 
۲۳سلسبیلغرفه۴بخش پروتئینی 
۲۴بوستان*فروشگاهیبخش پروتئینی 
۲۵کاج*فروشگاهیبخش پروتئینی 
۲۶باستانی پور*فروشگاهیبخش پروتئینیمشارکتی
۲۷بلوار فردوس*فروشگاهیبخش پروتئینیمشارکتی
۲۸طوقانی*فروشگاهیبخش پروتئینیمشارکتی
۲۹شهید باکری*فروشگاهیبخش پروتئینیمشارکتی
۳۰صدف*فروشگاهیبخش پروتئینیمشارکتی
۳۱بهار شمالی*فروشگاهیبخش پروتئینیمشارکتی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن