اجتماعی و فرهنگی

باران در راه است

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻫﻮای ﺳﺮد از ﻋﺮض های ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ، ﺑﺎرش ﺑﺎران، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻣا، وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺖ به ویژه در اﺳﺘﺎﻧﻬای ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎرش در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ امروز ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎره ای ﻧﻘﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از اواﺧﺮ وﻗﺖ اﻣﺮوز ﺑه تدرﯾﺞ از ﻣﯿﺰان اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﻮاج و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ است.  ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪوﺑﺮق از اواﺧﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ درﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود.

بنا بر همین گزارش، اﯾﻦ ﺑﺎرش در اواﺧﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻟﺒﺮز ﻣﺮﮐﺰی  ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽ دﻫد. روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﯾﻞ ﺷﺐ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ زاﮔﺮس ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﺎرﺷﻬﺎی ﺧﻔﯿﻒ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه دور ازاﻧﺘﻈﺎر ﻧیست.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: هوای تهران در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ امروز با اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ و وزش، ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و گاﻫﯽ رﻋﺪوﺑﺮق همراه خواهد بود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا