شورای شهر

برای بهسازی میدان امام خمینی(ره) چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

سخنگوی شورای شهر تهران با تأیید خبر شهردار تهران مبنی بر بهسازی میدان امام خمینی(ره) گفت: برای احیای این میدان ۳ اقدام مهم در نظر گرفته شده است.

علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فارس، در خصوص اینکه شب گذشته شهردار تهران خبر از آغاز بهسازی میدان امام خمینی(ره) در آینده نزدیک داده است، گفت: میدان امام خمینی(ره) یا همان توپخانه در واقع یکی از عناصر تاریخی شهر تهران به حساب می‌آید.

وی افزود: این میدان پس از شکل‌گیری در گذر زمان تغییراتی داشته و تخریب و نوسازی‌هایی در آن انجام شده و از همه مهم‌تر به واسطه این تخریب و نوسازی‌ها تغییر کارکردهایی هم داشته است.

اعطا خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر کارکردهای این میدان باعث شده بافت اجتماعی این بخش از شهر هم تغییر یابد و به این ترتیب هدف از حضور در این میدان از سوی شهروندان دچار دگرگونی شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وقتی ما قرار می‌گذاریم که حیات را به مرکز تاریخی تهران برگردانیم، هدفمان این است که بخشی از دارایی شهر را که می‌توان میراث تاریخی قلمداد کرد را رونق بخشید و از سویی باید در این مسیر به گونه‌ای عمل کنیم که افراد نه صرفا برای کار بلکه برای زندگی و گذراندن اوقات فراغت به آن محل‌ها رفت و آمد کنند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاری که باید در این مسیر انجام شود این است که فضاهای شهری را به لحاظ نوع کارکرد برای حضور افراد محیا کنیم و از سوی دیگر تغییراتمان باید به شکلی باشد که فضای مهیاشده پذیرای مردم هم باشد.

اعطا گفت: در میدان امام خمینی(ره) در بخش شمالی و جنوبی میدان قرار است مسیر پیاده‌راهی توسعه یابد و مسیر خودرویی به جای انسداد با اندکی محدودیت مواجه شود.

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: کار دیگری که قرار است در این میدان انجام شود این است که ساختمان بلدیه که در ضلع شمالی میدان در حال شکل‌گیری است هرچه زودتر ساخته شده و به عنوان یک فضای شهروند محور در اختیار مردم و شهروندان قرار گیرد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ البته صحبت‌هایی شده بود که بخش‌هایی از مدیریت شهری که در ارتباط بیشتر با مردم هستند، در این ساختمان مستقر شوند تا رفت و آمد مردم به این ساختمان بر پویایی بیشتر این میدان افزوده کند.

اعطا سومین اقدامی که باید در میدان امام خمینی(ره) انجام شود را حفظ و ساماندهی جداره‌ها و نمای ساختمان‌های اطراف میدان نام برد و گفت: ما در اطراف این میدان ساختمان‌های با قدمت تاریخی داریم که باید اینها حفظ و در زمان بهره‌برداری ثانویه مورد توجه قرار گیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن